I Komunia Święta

UWAGA!

Termin I Komunii św. w naszej parafii z powodu obecnej sytuacji epidemii zostaje przesunięty na 20 września 2020 r.

 

 

 

W naszej parafii uroczystość I Komunii ma miejsce zawsze w drugą niedzielę maja. Dlatego łatwo przewidzieć datę I Komunii w dowolnym roku w przyszłości.

Natomiast rocznica I Komunii wypada w następną niedzielę po tegorocznej I Komunii.

 

 

Wskazania z Instrukcji o przygotowaniu do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej w Archidiecezji Łódzkiej

 

1. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej odbywa się równolegle w rodzinie, w parafii i w szkole.

2. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, dzieci mogą być dopuszczone do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej, „gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są [do tego] dokładnie przygotowane” (kan. 913 § 1). Z zasady są to dzieci III klas szkoły podstawowej.

3. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej rozpoczyna się w parafii zamieszkania rodziców lub prawnych opiekunów po zapisaniu dziecka dokonanym przez jednego z nich. Od tej zasady mogą być wyjątki, gdy wymaga tego dobro duchowe dziecka. Rozeznania w tej sprawie dokonuje proboszcz parafii, w której ma odbywać się przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej.

4. Zapisu dokonuje się w okresie od maja do czerwca (czyli pod koniec II klasy szkoły podstawowej), najpóźniej we wrześniu, czyli na początku roku szkolnego klasy III.

7. Czas przygotowania w parafii do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej trwa minimum jeden rok (…).

 

 

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego o Eucharystii

 

  1. Co to jest Eucharystia?

Jest Ofiarą Ciała i Krwi Pana Jezusa, którą On ustanowił, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania. Jest znakiem jedności, więzią miłości, ucztą paschalną, podczas której przyjmujemy Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.

  1. Czym jest Eucharystia w życiu Kościoła?

Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Jest szczytem działania, przez które Bóg w uświęca świat, a jednocześnie szczytem kultu, jaki ludzie oddają Bogu. W Eucharystii zawiera się całe dobro duchowe Kościoła: sam Chrystus, nasza Pascha. Urzeczywistnia ona komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego. Przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i antycypujemy życie wieczne.

  1. Jakie są owoce Komunii świętej?

Komunia święta pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem i Jego Kościołem, podtrzymuje i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie i w bierzmowaniu, i ożywia naszą miłość do bliźnich. Umacniając nas w miłości, gładzi grzechy powszednie i zachowuje od przyszłych grzechów śmiertelnych.

  1. Dlaczego Eucharystia jest „zadatkiem przyszłej chwały”?

Ponieważ Eucharystia napełnia nas obfitym błogosławieństwem nieba i łaską, podtrzymuje nasze siły w czasie ziemskiej pielgrzymki, budzi pragnienie życia wiecznego i już teraz jednoczy nasz Chrystusem siedzącym po prawicy Ojca, z Kościołem niebieskim, ze świętą Dziewicą Maryją i wszystkimi świętymi.

W Eucharystii łamiemy jeden chleb, który jest pokarmem nieśmiertelności, lekarstwem pozwalającym nam nie umierać, lecz żyć wiecznie w Jezusie Chrystusie (św. Ignacy Antiocheński).

Menu