17 I - XXI DZIE JUDAIZMU
W KOCIELE KATOLICKIM W POLSCE
judaizm3

W rod 17 stycznia ju po raz 21. obchodzony bdzie w w polskim Kociele katolickim Dzie Judaizmu, ktrego celem jest upowszechnianie postaw dialogu i yczliwoci wobec ydw w rodowiskach chrzecijaskich, a take modlitwa i refleksja nad zwizkami obu religii. W ramach dzkich obchodw Dnia Judaizmu 17 stycznia o g. 17,30 odbdzie si m.in. modlitewne spotkanie na placu po dawnej "Wielkiej Synagodze" w odzi (skrzyowanie al. Kociuszki i ul. Zielonej) z udziaem abpa Grzegorza Rysia.

Dzie Judaizmu ustanowiony zosta przez Konferencj Episkopatu Polski w 1997 roku i witowany jest corocznie w przeddzie rozpoczcia Tygodnia Modlitw o Jedno Chrzecijan (18-25 stycznia). Warto wiedzie, ePolska jest drugim - po Woszech - europejskim krajem, w ktrym zaczto organizowa takie obchody. Pniej wczyy si w t inicjatyw m.in. Austria, Holandia i Szwajcaria.

W naszym kraju z ramienia Kocioa za kontakty z przedstawicielami judaizmu odpowiedzialny jest Komitet ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski, ktrego poprzedni przewodniczcy ks bp M. Ciso wskazywa, e "Koci w Polsce uczyni ju wiele w dziedzinie budowania braterskiej relacji z ydami. [...] ksztatuje u wiernych wiadomo wzajemnej wizi chrzecijan i ydw. Koci opakuje te wasne grzechy przeladowania ydw, dyskryminacji, a nawet zadawania mierci. Episkopat wyda te trzy listy pasterskie, wystpujc w nich przeciw antysemityzmowi [...] Okazywa solidarno z ydami w sytuacji ograniczania ich obywatelskich praw. Organizuje sympozja i konferencje teologiczne z udziaem rabinw i przedstawicieli gmin ydowskich, tworzc klimat wsppracy, eliminowania uprzedze i budowania zaufania." I dlatego "W naszej ojczynie, ktra bya i jest wsplna dla chrzecijan i ydw, w duchu Chrystusowej Ewangelii nie moe mie miejsca adna wrogo, uprzedzenie, dyskryminacja."Obecnie do gmin ydowskich w Polsce naley ok. 6 tys. osb, natomiast ydw w Polsce mieszka ok. 20 tys.

Dzie Judaizmu ma pomc katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrzecijastwa oraz pogbianiu wiadomoci - jak naucza Jan Pawe II - e religia ydowska nie jest wobec chrzecijastwa rzeczywistoci zewntrzn, lecz "czym wewntrznym, oraz e nasz stosunek do niej jest inny anieli do jakiejkolwiek innej religii".

judaizm4

Po raz pierwszy Dzie Judaizmu obchodzono w 1998 r. pod hasem "Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm". Co roku centralne obchody tego Dnia odbywaj si w jednym z polskich miast. Hasem tegorocznych Dni Judaizmu s sowa: "Pokj! Pokj dalekim i bliskim" (Iz 57,19), a miejscem oglnopolskich obchodw jest Warszawa. Natomiast poszczeglne diecezje przygotowuj na ten dzie specjalne wezwania modlitwy powszechnej, organizuj naboestwa Sowa Boego, rozwaania biblijne, spotkania modlitewne czy spotkania z przedstawicielami gmin ydowskich. Odbywaj si take okolicznociowe koncerty muzyki, sesje popularnonaukowe czy zwiedzanie synagog.

Dzie Judaizmu ma na celu nie tylko ponowne odkrycie naszej wizi z judaizmem poprzez wgbienie si we wasn tajemnic, ale jest to te okazja - jak podkrela Komitet ds. Dialogu z Judaizmem KEP - do propagowania posoborowego wyjaniania tekstw Pisma witego, ktre w przeszoci mogy by interpretowane w sposb antyjudaistyczny i antysemicki, do wyjaniania wiernym tragedii Zagady ydw i ukazywania antysemityzmu jako grzechu.

judaizm2

Warto te wspomnie, e papiee ostatnich pontyfikatw - mianowicie: Jan XXIII, Pawe VI, Jan Pawe II, Benedykt XVI i papie Franciszek - bardzo aktywnie wcielali w ycie ducha przeomowej deklaracji Soboru Watykaskiego II "Nostra aetate" o stosunku do ydw i innych religii niechrzecijaskich swoim sowem i dziaaniem, m.in. poprzez rnego rodzaju inicjatywy wsppracy i pojednania, odwiedzanie synagog, pielgrzymowanie do wanych dla ydw miejsc, jak Instytut Yad Vashem czy ciana Paczu. Zapraszamy zatem - szczeglnie w tym dniu - do modlitwy za naszych "starszych braci" w wierze oraz o dialog chrzecijasko-ydowski. Moe inspiracj do takiej modlitwy bd zamieszczone poniej sowa trzech ostatnich papiey: Jana Pawa II, Benedykta XVI i Franciszka...

judaizm6

MODLITWA W. JANA PAWA II
w intencji narodu ydowskiego uoona w 1998 r.:


Boe Abrahama, Boe Prorokw, Boe Jezusa Chrystusa
W Tobie zawarte jest wszystko,
Do Ciebie zmierza wszystko,
Ty jeste kresem wszystkiego.
Wysuchaj naszych modlitw, jakie zanosimy za nard ydowski,
Ktry - ze wzgldu na swoich przodkw - jest Tobie nadal bardzo drogi.
Wzbudzaj w nim nieustanne coraz ywsze pragnienie
zgbienia Twojej prawdy i Twojej mioci.
Wspomagaj go, by zabiegajc o pokj i sprawiedliwo
mg objawia wiatu moc Twego bogosawiestwa.
Wspieraj go, aby doznawa szacunku i mioci ze strony tych,
ktrzy jeszcze nie rozumiej wielkoci doznanych przez niego cierpie,
oraz tych, ktrzy solidarnie, w poczuciu wzajemnej troski,
wsplnie odczuwaj bl zadanych mu ran.
Pamitaj o nowych pokoleniach, o modziey i dzieciach,
aby niezmiennie wierne Tobie trway w tym,
co stanowi szczegln tajemnic ich powoania.
Umocnij wszystkie pokolenia, aby dziki ich wiadectwu ludzko poja,
e Twj zbawczy zamiar rozciga si na ca ludzko
i e Ty, Boe, jeste dla wszystkich narodw pocztkiem, i ostatecznym celem.
Amen.

judaizm9

MODLITWA BENEDYKTA XVI
na kartce woonej w szczelin Muru witynnego
w Jerozolimie 12 maja 2009 r.:

Boe wszystkich czasw,
przybywajc do Jerozolimy, "Miasta Pokoju",
duchowego domu ydw, chrzecijan i muzumanw,
przynosz przed Twe oblicze radoci, nadzieje i aspiracje,
prby, cierpienia i bl caego Twego ludu na wiecie.
Boe Abrahama, Izaaka i Jakuba,
usysz woanie strapionych, zatrwoonych, pogronych w smutku;
obdarz swoim pokojem t Ziemi wit, Bliski Wschd, ca rodzin ludzk,
porusz serca tych, ktrzy wzywaj Twego imienia,
by z pokor szli drogami sprawiedliwoci i wspczucia.
"Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, ktra Go szuka" (Lm 3,25)!

judaizm10

MODLITWA PAPIEA FRANCISZKA
w Yad Vashem 26 maja 2014 r. (fragment):

Przyszo na nas zo, ktre nigdzie pod niebem nie byo tak spenione (por. Ba 2,2).
Teraz, Panie, wysuchaj naszej modlitwy, usysz nasze bagania,
zbaw nas przez swe miosierdzie, zbaw nas od tej potwornoci.
Wszechmogcy Boe, dusza w udrce woa do Ciebie.
Wysuchaj j, Panie, zmiuj si!
Zgrzeszylimy przeciwko Tobie. Ty krlujesz na wieki (por. Ba 3,1-2).
Pamitaj o nas w swoim miosierdziu.
Daj nam ask, bymy wstydzili si tego, co jako ludzie jestemy w stanie uczyni,
wstydzili si tego skrajnego bawochwalstwa, wzgardzenia i zniszczenia
naszego ciaa,
ktre z muu uczynie, ktre oywie tchnieniem ycia.
Nigdy wicej, Panie, nigdy wicej!
"Gdzie jeste Adamie?".
Oto jestem, Panie,
z hab tego, co czowiek, stworzony na Twj obraz i podobiestwo,
by w stanie uczyni.
Pamitaj o nas w swoim miosierdziu.

judaizm8
Przesanie Przewodniczcego Komitetu
Konferencji Episkopatu Polskids. Dialogu z Judaizmem

"Pokj! Pokj dalekim i bliskim"(Iz 57,19)

"Pokj nie jest prostym brakiem wojny ani te nie sprowadza si jedynie do stanu rwnowagi si sobie przeciwstawnych, nie rodzi si take z despotycznego wadztwa, lecz susznie i waciwie zwie si 'dzieem sprawiedliwoci' (Iz 32,17). Chcc zaprowadzi trway pokj naley przede wszystkim wypleni przyczyny konfliktw, ktre przeradzaj si w wojny, zwaszcza za przejawy niesprawiedliwoci" (Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspczesnym nr 78,83).

Niedugo po zakoczeniu II wojny wiatowej, ktra okazaa si najwikszym dramatem ludzkoci i zebraa najobfitsze niwo ycia ludzkiego, Koci podczas obrad Vaticanum II podj gbok refleksj nad natur i rdem pokoju. W refleksji tej dominuje prawda, e pokj jako dar Boy rodzi si w sercach ludzkich, a z tego duchowego pokoju rodzi si pokj spoeczny i polityczny. Na gruncie tej teologicznej refleksji rozwija si te praktyczna aktywno Kocioa, ktry w oparciu o ewangelicznie rozumian mio, przebaczenie i pojednanie, wzywa chrzecijan do budowania i pielgnowania pokoju midzy ludmi. W tym dziele tworzenia trwaego pokoju wane jest zwalczanie wszelkich przejaww niesprawiedliwoci, ktre wynikaj z nierwnoci gospodarczych i ekonomicznych, z dzy panowania, z pogardy dla czowieka, a ostatecznie z ludzkiej zazdroci, nieufnoci i pychy.

Refleksja teologiczna nad pokojem dokonana podczas obrad Vaticanum II wynikaa z dowiadcze II wojny wiatowej, ktra przyniosa wiatu ogromne straty zarwno moralne, jak i materialne. Jednak refleksja ta ma take swoje odniesienie do czasw wspczesnych, ktre nie s wolne od dramatu wojny. Dramat ten nadal czyni swoje spustoszenie, za stosowane obecnie rodki i metody walki sprawiaj, e okruciestwo wojny przybiera na sile. Zupenie nowym zjawiskiem s akty terroru, w ktrych przejawia si coraz wiksza pogarda dla ycia ludzkiego i rosnca nienawi wobec drugiego czowieka. Dlatego dzieo budowania pokoju midzy ludmi nie tylko pozostaje wci aktualne, ale staje si coraz wikszym wyzwaniem dla kadego czowieka, narodu i wsplnoty midzynarodowej. W dziele tym istotn rol odgrywa proces formowania i wychowania modych pokole, wolnych od podziaw rasowych, dzy panowania, nacjonalizmu i le pojtego patriotyzmu.

Budowanie i utrwalanie pokoju na wiecie domaga si take wsppracy i wysiku ze strony przedstawicieli rnych wyzna religijnych. Wyznania te bowiem, ukazujc transcendentny i religijny wymiar natury ludzkiej, uzasadniaj konieczno bezwzgldnego poszanowania kadego czowieka w jego godnoci i poszanowania jego praw. Jest to prawo do ycia, wolnoci, prawdy, sprawiedliwoci, mioci i przebaczenia. Wartoci te pozostaj w wewntrznym i ontycznym zwizku z natur pokoju, dlatego ich zachowanie rodzi i gwarantuje pokj.

Okazj do podjcia tematu pokoju bdzie zbliajcy si XXI Dzie Judaizmu w Kociele Katolickim w Polsce, ktry przypada 17 stycznia 2018 roku. Obchodzony bdzie pod hasem "Pokj! Pokj dalekim i bliskim" zaczerpnitym z ksigi proroka Izajasza (57,19). Zawoanie to ma uwiadomi i przypomnie katolikom, e dla wyznawcw judaizmu pojcie pokoju (szalom) ma szczeglne znaczenie i jest jedn z najwaniejszych wartoci. Pochodzi ona od Boga, jest Jego darem i w sposb nierozczny wie si z przymierzem ofiarowanym Izraelowi. Przymierze niesie ze sob pokj, jeeli wic zostaje ono ufnie przyjte i wiernie zachowane, wwczas czowiek dowiadcza harmonii z Bogiem, z blinim, z samym sob i z otaczajcym wiatem. Pokj staje si peni bogosawiestwa i szczcia, i ogarnia nie tylko ycie jednostki, lecz nade wszystko ycie caego narodu wybranego.

W obliczu zagroe pokoju, jakie niesie wspczesny wiat podzielony konfliktami i wstrzsany zbrojnym terrorem, wyznawcy judaizmu i chrzecijanie powinni sta si wiadkami prawdy, e tylko Bg jest rdem prawdziwego pokoju. Obecno Boga pomidzy ludmi i Jego aska nawraca serce czowieka i uwalnia od wszelkich podziaw oraz przejaww uprzedze, niechci i nienawici. T prawd naley nieustannie przypomina wszystkim narodom.

Miejscem centralnych obchodw Dnia Judaizmu w tym roku jest Warszawa. Wybr tego miejsca, zreszt nie po raz pierwszy, wynika z faktu, e mczeska ziemia stolicy woa o modlitw i pami o ofiarach Shoah, jak i martyrologium Polakw. Podczas II wojny wiatowej Warszawa dowiadczya brutalnego terroru, skierowanego zarwno przeciwko polskiej ludnoci, jak rwnie przeciwko spoecznoci ydowskiej. Symbolami tego dramatu pozostaj warszawskie wizienia i areszty, warszawskie getto, zbrojne powstania, masowe egzekucje i mordy, a przede wszystkim setki tysicy ofiar wrd mieszkacw stolicy narodowoci polskiej i ydowskiej. Dlatego w tym wanie miejscu winnimy si razem modli i woa: nigdy wicej wojny i zadawanej mierci, nigdy wicej antysemityzmu i nienawici, nigdy wicej pogardy dla drugiego czowieka. Boe, daj nam mdro i moc, bymy razem budowali pokj oraz wsplnot ycia, mioci i braterstwa.

Wszystkich ludzi dobrej woli serdecznie zapraszam do udziau w tegorocznych obchodach Dnia Judaizmu w Polsce.

Przewodniczcy Komitetu KEP ds. Dialogu Judaizmem:

Biskup Rafa Markowski

Poprawiony (poniedziałek, 15 stycznia 2018 23:19)

 

dodawanie komentarzy zablokowane.

Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa