Strona główna > O Parafii > Kancelaria > Komentarze > Komentarz Środa 21 marca

Komentarz Środa 21 marca

Środa, 21.03.2018 r.

 

Pierwsze czytanie: Dn 3,14-20.91-92.95

  W odczytanym fragmencie Księgi Daniela usłyszeliśmy o niezwykłym świadectwie wiary i pełnym zawierzeniu Bogu Najwyższemu. Poznaliśmy trzech młodych Judejczyków, którzy, przebywając w niewoli babilońskiej, ryzykowali życiem, odrzucając kult obcych bóstw i odmawiając oddawania czci pogańskiemu bożkowi na żądanie króla Nabuchodonozora. Przestrzegali przepisów Prawa Mojżeszowego i czystości kultu Jedynego Boga. Byli zdecydowani poświęcić życie za wiarę. Jahwe w cudowny sposób zachował ich od śmierci. W efekcie, pod wpływem tego niezwykłego przykładu wierności i odwagi, pogański król złożył wyznanie o wielkości i mocy Boga Jahwe. Szadrak, Meszak i Abednego stali się nieprzemijalnymi symbolami wierności Bogu.

    Pan uczy nas, na tym przykładzie, że kto trwa w wierze, kto nie idzie na żadne ustępstwa i kompromisy, otrzymuje od Niego nieustające wsparcie i umocnienie. To przykład pomocy Boga każdemu, kto jest Mu wierny, nawet w najbardziej dramatycznych momentach życia. Każdemu, kto przyzna się do Pana, każdemu, kto trwa przy Nim, będzie okazana wielka łaska. Dotkniętych nieszczęściem, ale dochowujących wierności, Bóg ratuje i umacnia na dalsze życie u Jego boku.

 

Psalm responsoryjny: Dn 3,52.53-54.55-56

   Hymn na cześć Boga Jahwe, który jest Panem całego stworzenia, Panem czasu, całego rodu ludzkiego i w wielkim, niezmierzonym dziele stwórczym pochyla się nad każdym, kto wzywa Jego Imienia. Bóg wspiera i umacnia. O nikim nie zapomina, nikogo nie odrzuca na zawsze. Oczekuje wierności i wytrwałości w wierze.

   Ojciec święty Benedykt XVI w homilii do Ewangelii w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia 2005 r., tak zachęcał nas do bycia wiernymi Panu Bogu: "Miej odwagę podjąć ryzyko z Bogiem! Spróbuj! Nie lękaj się Go! Miej odwagę podjąć ryzyko wiary! Miej odwagę podjąć ryzyko dobroci! Miej odwagę podjąć ryzyko czystego serca! A zobaczysz, że życie twoje stanie się otwarte i promienne".

           

Ewangelia: J 8,31-42

   Niezwykle intrygujący dialog Jezusa z Żydami na temat pochodzenia, wyznawanej wiary i postawy względem Prawa. Fragment dzisiejszej Ewangelii traktuje o wolności, ale tej prawdziwej - wolności od trwania w stanie grzechu, od zaciągniętej winy. Nie jest wolnością stan, w którym sądzimy, że robimy to, na co mamy ochotę, bez żadnych ograniczeń nakładanych na nas przez innych, kiedy twierdzimy, że sami o sobie decydujemy. Jest to bardzo złudne poczucie wolności. Współczesna wolność jest często spłycona i bezbarwna, nie wnosząca żadnej wartości do naszego życia, a wręcz pozbawiająca nas tego, co najbardziej w życiu cenne.

            Prawdziwą wolność przynosi nam, jedynie, trwanie w stanie łaski, unikanie wikłania się w grzech. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, za które Chrystus oddał na krzyżu swoje życie. A zatem: "Jeśli pozostaniecie wierni mojej nauce, będziecie rzeczywiście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi".

Teresa Pieczyńska