WSPOMNIENIE O P. OJCU
WOJCIECHU KOWALCZYKU CP
o.Wojciech 42

Poniej zamieszczamy wspomnienie o p. o. Wojciechu i link do artykuu o Nim, jaki ukaza si w "Tygodniku Niedziela".

W sobot 23 stycznia 2016 roku wSzpitalu Zakonu Bonifratrw w. Jana Boego w odzi zmar opatrzony witymi sakramentami pasjonista Ojciec Wojciech Kowalczyk CP (1976-2016).Odszed do Domu Ojca w sobot - dzie powicony Maryi, ktr o. Wojciech nadzwyczaj umiowa.Matka Boa Piknej Mioci bya szczegln patronk jego zakonnej drogi powoania. 23 I to take wspomnienie unickich Bogosawionych Mczennikw Podlaskich z Pratulina, ktrzy w XIX w. ponieli mier, dajc wiadectwo wiary, umiowania Ojczyzny i troski o jedno Kocioa.

o.wojciech 20

p. Ojciec Wojciech Kowalczyk zmar w 40. roku ycia, 9. roku ycia zakonnego i 5. roku kapastwa.

o.wojciech 25o.wojciech 26

Urodzi si 5 lutego 1976 roku. Pochodzi z Witowa koo Zakopanego. Wychowywa si wwielodzietnej rodzinie gralskiej - mia szeciu braci i dwie siostry.

o.wojciech 21o.wojciech 24

Profesj zakonn w Zgromadzeniu Mki Jezusa Chrystusa zoy 15 wrzenia 2007 r. wicenia kapaskie przyj 6 maja 2011 r. z rk ks. bpa Piotra Libery.

By zapozna si ze zdjciami ze wice kapaskich oraz mszy prymicyjnej p. o. Wojciecha Kowalczyka umieszczonymi na stronie internetowej rodzinnej parafii Zmarego - "kliknij" TUTAJ.

o.wojciech 23o.wojciech 22

W latach 2010-2013 duszpasterzowa w Przasnyszu, bdc m. in. katechet w zespole szk w Lesznie.

o.Wojciech 5

Nastpnie zosta przeniesiony doodzi - do prowadzonej przez pasjonistw parafii pw.Matki Boskiej Bolesnej, gdzie do swojej mierci posugiwa jako opiekun: Liturgicznej Suby Otarza, czcicieli raca w. - "ywa Ra", Wsplnoty Jedno Wieczernika.

o.Wojciech 10

Naboestwo Ojca Wojciecha do Jezusa Miosiernego, umiowanie Koronki do Miosierdzia Boego oraz cze dla w. Faustyny Kowalskiej byy jedn z inspiracji dla sprowadzenia do naszej wityni relikwii I stopnia Apostoki Boego Miosierdzia. p. Wojciech Kowalczyk uczestniczy w ich uroczystym wprowadzeniu do kocioa w maju 2015 r.

o.Wojciech 31
O. Wojciech podczas wprowadzenia relikwii w. Faustyny

Ojciec Wojciech od kilkunastu miesicymnie nis krzy swego cierpienia,zmagajc siz chorob nowotworow i przeplatajc pobyty w szpitalu z okresami posugiwania - na miar swoich si i moliwoci - w klasztorze i parafii.Jego postawa w tej chwili prby przypominaa sowa w. Pawa od Krzya, zaoyciela zgromadzenia pasjonistw: "Jeli przychodzi choroba, jest to wielki dar cierpienia. Wtedy to naprawd czowiek moe zobaczy, czy jest cierpliwy, pokorny i bezinteresowny." Moglimy by wiadkami takich wanie owocw cierpienia o. Wojciecha.

o.Wojciech 30
O. Wojciech przy relikwiach w. Pawa od Krzya

Przy czym swoj chorob ten mody kapan postrzega nie jako dopust Boy, ale kolejny etap drogi duchowej i now form posugiwania swojej wsplnocie zakonnej i Ludowi Boemu - zgodnie ze wskazwkami w. Pawa od Krzya: "Nie ma innej drogi naszego wzrostu w kontaktach z Bogiem ni wypenienie zada, jakich Bg od nas wymaga, zwaszcza w chwilach fizycznego i psychicznego cierpienia, w ktrych On jest wzmocnieniem nas samych."

o.Wojciech 41

Rzeczywicie, w Chrystusie oraz Jego Mce szuka i znajdowa o. Wojciech umocnienia na swojej krzyowej drodze. Trwa wiernie przy swoim Mistrzu, jak zaleca w. Pawe od Krzya: "Cae ycie Jezusa byo Krzyem. Cae ycie tego, kto suy Bogu, winno by wic takie, by zosta na Krzyu z Jezusem." W chwili szczeglnego dowiadczaniatego krzya o. Wojciech Kowalczyk zawsze powtarza, e pragnie jedynie tego, by w caym tym dowiadczeniu dokonywaa si wola Zbawiciela. Temu postanowieniu by wierny do koca.

o.Wojciech 36

Poegnanie OjcaWojciecha Kowalczyka rozpoczo si ju w rod 27 styczniao g. 18,30przywiezieniem do naszej witynitrumny z ciaemp. o. Wojciecha, czuwaniem modlitewnym i Msz w. Uroczystoci pogrzebowe zaczy si wczwartek 28 stycznia o g. 11,00 Msz w.pod przewodnictwem ks. abpa seniora Wadysawa Zika. Po Eucharystiinastpio przewiezienie ciaa i zoenie do grobowca Zgromadzenia Pasjonistw na cmentarzu pw. Matki Boej Nieustajcej Pomocy (d, ul. Szczeciska 96/100).

Poniej zamieszczamyodsyacze do zdj zuroczystoci pogrzebowych:

By zapozna si ze zdjciami ze rodowego modlitewnego czuwania przy trumnie p. Ojca Wojciecha, "kliknij" TUTAJ lub przejd do zakadki "GALERIA.

By zapozna si ze zdjciami z czwartkowych uroczystoci pogrzebowych p. Ojca Wojciecha, "kliknij" TUTAJ lub przejd do zakadki "GALERIA".

Zachcamy te do zapoznania si z treci artykuu powiconego p. ojcu Wojciechowi, jaki ukaza si w Tygodniku "Niedziela" - by do niego przej, "kliknij" TUTAJ.

o.wojciech 1

Dzikujemy wiernym za bardzo liczny udzia w uroczystociach pogrzebowych p. o. Wojciecha Kowalczyka CP.

Wieczny odpoczynek racz mu da, Panie...
Przez miosierdzie Boe niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

o.WojciechKowalczyk 5

Zachcamy wszystkich, ktrzy spotkali na drodze ycia p. Ojca Wojciecha Kowalczyka, by przesyali swoje wiadectwa, korzystajc z formuy "Komentarza" (na dole strony-ograniczenie do 1000 znakw) lub w duszej formie - mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

o.Wojciech 11o.Wojciech 33

A oto, jak wspominaj p. o. Wojciecha ci, ktrzy go znali:

"Ojciec Wojciech zostawi po sobie duo rozlanej dobroci zarwno w parafii poprzedniej, gdzie posugiwa - w Przasnyszu, jak i w parafii pniejszej - w odzi. Teraz mamy zadanie pielgnowa i y tym - co nam na co dzie dawa - Sowem Boym z Jego ust, pouczeniami, dobr rad, ciepem i mioci przejawiajc si w stosunku do kadego napotkanego na Jego drodze czowieka.
Musimy dzikowa Bogu, e postawi nam p. Ojca Wojciecha na naszej drodze, e tak licznie dowiadczalimy z Jego rk sakramentw witych oraz liczne, pokorne modlitwy w powierzanych Mu intencjach."

"O. Wojciech jest kapanem, w ktrym mona dostrzec samego cierpicego Chrystusa. Jego pokora, ch ofiary i cierpliwo, rado w dwiganiu krzya, a przede wszystkim prostota jest niezbdn lekcj dla kadego z nas."

"Przeniesienie tego pokornego sugi do odzi jest dla przasnyskiego klasztoru i parafian ogromn strat. Ten krtki staem duszpasterstwa kapan uczy przede wszystkim pokory, przy tym maksymalnie wywyszajc Boga. Cho jest kapanem dopiero dwa lata, na pewno mgby uczy pokory starszych od siebie nie tylko ludzi cywilnych, ale rwnie innych kapanw. Komu by si chciao codziennie rano zasuwa na rowerze do Leszna, aby uczy katechezy? Ojcowie maj kilka samochodw, a o. Wojtek jedzi rowerem. Myl, e najczciej posugujcym kapanem w konfesjonale by wanie on, bo bardzo czsto widziaem go idcego z pokornym, yczliwym umiechem do konfesjonau. Umia sucha i doradzi. Spowied u o. Wojciecha nie bya wyklepaniem formuki, ale po prostu szczer rozmow z porednikiem Boga. Wida, e Bg sobie go szczeglnie upodoba. Bdzie mi go brakowa w tym klasztorze. Mam nadziej, e jeszcze kiedy tu wrci..."

"Mimo cierpienia na Ojca Wojciecha twarzy malowa sie umiech, serdeczno i ciepo.
Trwanie przy Nim, w kadym etapie Jego choroby stao si niesamowitym dowiadczeniem dla czowieka. Ten czas mog miao powiedzie, e by dla mnie jak i dla wielu osb innych - czasem wewntrznych rekolekcji.
Ojciec Wojciech zostawi po sobie duo rozlanej dobroci zarwno w parafii poprzedniej, gdzie posugiwa - w Przasnyszu, jak i w parafii pniejszej - w odzi. Teraz mamy zadanie pielgnowa i y tym - co nam na co dzie dawa - Sowem Boym z Jego ust, pouczeniami, dobr rad, ciepem i mioci przejawiajc si w stosunku do kadego napotkanego na Jego drodze czowieka.
Musimy dzikowa Bogu, ze postawi nam Ojca Wojciecha na naszej drodze, e tak licznie dowiadczalimy z Jego rk sakramentw witych oraz liczne, pokorne modlitwy w powierzanych Mu intencjach.
T pustk, jak pozostawi po sobie w naszych ludzkich sercach, zapeni jedynie moe Bg..."

"To on wanie modli si nade mn w Oborach. Jezus posuy si Ojcem Wojciechem by uzdrowi mnie - dziki Ci, Jezu, e postawie Go na mojej drodze..."

"Umar wczoraj nad ranem mody kapan. Przegra trudn walk o ycie, o zdrowie z cik chorob. Wiele wycierpia. Za kogo musia tak cierpie?
Ostatnie miesice ycia to codzienne zmaganie si z chorob, z cierpieniem, ze saboci wasnego ciaa. Mimo to nie zrezygnowa z posugi kapaskiej. Sprawowa Eucharysti i nis ludziom Pana Jezusa, spowiada. Zawsze mia spokojn i pogodn twarz. Takim Go zapamitamy. Spenia si wola Boa, z ni tak trudno si pogodzi. Jak zrozumie sens tej przedwczesnej mierci poprzedzonej cikimi cierpieniami. p. Ojciec Wojciech by DROBNY CiAEM, lecz WIELKI DUCHEM.Halina."

"W roku 1997/1998 o. Wojciech odby nowicjat w Zgromadzeniu Salezjaskim, ktry zakoczy zoeniem lubw zakonnych na rok czasu w Zgromadzeniu ks. Bosko. Miaem przyjemno by wtedy jako kleryk takim jego "maym przeoonym". Zawsze by pogodny, skromny, pracowity, yczliwy i oddany innym. Niech Dobry Pan otworzy przed o. Wojciechem bramy swego Krlestwa. Wojtku! Do zobaczenia w Ogrodach Salezjaskich! ks. Tomasz Bednarczuk, salezjanin"

"Ojciec Wojciech uczy mnie w Zespole Szk w Lesznie. Z Ojcem Wojciechem byem na wycieczce do Czstochowy, na Jasn Gr. By on dla mnie yczliwym, umiechnitym i skromnym sug Boym. Tacy ludzie to na dzisiejszym wiecie naprawd rzadko."

"Przynajmniej przez rok, moe dluzej, Wojtek chodzi z nami na wykady w Seminarium Warszawskim. Zapamitaem przede wszystikm jego cierpliwo. Wojtka nie dao si nigdy zdenerwowa, nigdy nie odpowiada zoliwoci na zoliwo, ironi na ironi. Sprawia te zawsze wraenie czlowieka prostego, tj. niezdolnego do udawania, grania kogo innego ni by naprawd. I by czowiekiem wiary, gorcej i szczerej. ks.Andrzej"

"Niestety, nie mog uczestniczy w ostatniej drodze mojego ulubionego kapana, chocia bardzo chciabym zobaczy go po raz ostatni. Std te moja proba, bycie wstawili tu zdjcia ojca Wojciecha oraz caego pogrzebu.
Na zawsze pozostanie w mojej pamici jako skromny, pokorny i wiecznie umiechnity kapan.
Niech Bg otworzy przed nim Bramy Niebios, a sama Matka Boa wyjdzie go powita."

"Studiowalimy razem w seminarium w Warszawie. Wojtek odznacza si wielk pobonoci i pokor. Emanowaa od niego wito."

"Wielkim szczciem byo spotka na swej drodze o.Wojciecha. Uczestnictwo w prowadzonych przez Niego naboestwach byo jak spotkanie z Anioem. Pokora, spokj i niesamowita pogoda ducha oraz nade wszystko niesamowite rozmodlenie, cakowite zaufanie Panu Bogu oraz wielka cze dla Matki Najwitszej - to zostawi nam o.Wojciech jako wzr do naladowania. Dzikujemy Panu, e postawi Go na naszej drodze."

"Z Ojcem Wojciechem byem przez 2 lata w klerykacie. Nigdy ani jednym sowem nikogo nie skrytykowa, nie narzeka, o nikim nie mwi le. Jeli dostrzega co niewaciwego, to modli si albo w ostatecznoci, dyskretnie serdecznie zwraca uwag, ale w taki sposb, e nikt nie mg czu si uraony. Nigdy nie reagowa zoci, uraz, cho by bardzo wraliwy. Nic nie robi na pokaz. Jeli widzia kogo pracujcego, to zaraz spieszy z pomoc. Bardzo wewntrznie cierpia z powodu panujcego w wiecie za i grzechu, jako ratunek widzia modlitw, zawierzenie i ofiarowanie. Bardzo pragn, aby ludzie zwracali si do Boga, odwracali si od grzechu, otwierali serca na Boe Miosierdzie. Kiedy mwiem mu, e jest moim wzorem, ktrego nigdy nie jestem w stanie naladowa, to on na takie "pochlebstwa" reagowa wielkim zmieszaniem, mwi szczerze z gbok pokor, e czuje si bardzo saby, ale ufa Panu Bogu i Jego Niepokalanej Matce."

"Dla mnie Ojciec Wojciech by wity, swoim yciem dy do witoci. Dzi czuj, e nawet po zakoczeniu swojego posannictwa na ziemi bdzie suy ludziom po mierci. Mi wystarczy spojrze na jego umiechnite oblicze i cae cierpienie mija. Dobro w czystej postaci."

"O.Wojciech by wspaniaym kapanem, nie zapomina przede wszystkim o ludziach chorych, odwiedza ich co miesic. By oddanyBogu caym sob. Dzikuj, e Bg postawi go na mojej drodze. Gdy straci cierpliwo do niegrzecznych uczniw i nakrzycza na nich, bardzo to przeywa. Potem paka i modli si do Boga."

"Zaczerpnite z Pieni Ku czci w. Stanisawa Kostki:
Witaj Ojcze Wojciechu od Ojca Miosierdzia i Matki Piknej Mioci Kowalczyku CP; Modzieniaszku wity w niebie, piewam pie t ku Twej sawie, Bo serdecznie kocham Ciebie!
Ty w Aniow jasnem gronie, Dla przedziwnej niewinnoci, Przy Maryi stoisz tronie, Nucc dla Niej pie mioci.
Nieskalane serce czyste, To i lica promieniste. O, bo duch Twj ponie cay, Dla Jezusa witej chway.
Dla skromnoci i pokory, Dla witoci Twej nadobny, Zostae cnoty wzory, nienej lilji Ty podobny.
Z Twe donie i pro Boga, Powiedz, e tu cika dola, Dla Twej proby i wstawienia, Bg udzieli przebaczenia.
A w ostatniej ycia chwili, Spraw abymy zasuyli, Tak umiera, jak Ty wicie.
O, Ty, Polski nasz Patronie, Maryj pro Niepokalan, Niech od zego nas osoni!
Amen.
Katarzyna Kazowska z parafii w. Stanisawa Kostki z Przasnysza."

"Myl, e Ojcowie Pasjonici powinni powanie rozway starania o otwarcie procesu beatyfikacyjnego p. O. Wojciecha. Wiem, moe na razie jest za wczenie, bo zgodnie z prawem kanonicznym proces moe rozpocz si najwczeniej 5 lat od mierci, ale powinni powanie potraktowa t spraw. Stara si o otwarcie mona ju wczeniej. Nie da si ukry, e jest rzesza ludzi, ktrzy powiadcz, e o. Wojtek prowadzi wite ycie i umiera w opinii witoci. Jeeli kto ma podobne zdanie, piszcie, dawajcie zna, niech nas zauwa i to rozwa. Pozdrawiam Ojcw Pasjonistw i jestem wdziczny, e niejako wychowali w swoim gronie takiego dobrego - dla mnie ju witego - kapana. Z Panem Bogiem+"

"Ojciec Wojciech to Kapan, ktry pachnia Bogiem..."

"wity. Myl e gosy o procesie beatyfikacyjnym Ojca Wojciecha za jaki czas to bdzie dopenienie Jego misji na ziemi. A o osobach uzdrowionych ju wiemy."

"Ojcze Wojciechu, dzikuj Ci, e mnie ochrzcie. Wieczny odpoczynek da mu racz Panie, a wiato wiekuista niechaj mu wieci na wieki. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym, Amen.+"

"Prosimy o proces beatyfikacyjny o.Wojciecha :)"

"Ojciec Wojciech to prawdziwy Suga Boy. Bardzo duo zawdziczam Ojcu Wojciechowi. Dziki Niemu rozeznaem swoj drog yciow, wrciem do Kocioa i pokochaem Boga. Pokora, pokora i proste serce pene Boej Mioci, to gwne cechy Ojca Wojciecha. Dziki takim Kapanom czowiek czuje i wie, e Jezus Chrystus jest z Nami w Kociele. Tyle razy widziaem w Ojcu Najwyszego Kapana Jezusa Chrystusa. Ojcze ju na zawsze pozostaniesz w mym sercu."

"Znaam dosy dobrze O. Wojciecha. Pamitam, e zawsze na pierwszym miejscu by dla niego Bg. Samemu Bogu przez Maryj zanosi swe cierpienia, ale i radoci. Umia cieszy si z maych, najdrobniejszych rzeczy, zdarze...
Kocha Boga w kadym czowieku. Potrafi swj posiek odda bezdomnemu, wysucha cierpliwie, nawet gdy si pieszy czy by zmczony. Nie pozostawi nigdy nikogo bez pomocy. Zawsze i wszdzie suy. Myl, e chcia by sug sug.Nigdy nie narzeka. Nawet w ostatnim czasie...
By niezwykym czowiekiem, witym czowiekiem..."

"Bdc z Wojtkiem 4 lata w Zakonie, zawsze mogem liczy na rozmow z Nim. Gdy pukaem do Jego celi, odzywa si gos "AVE" i wita z umiechem. Bywao, e rzadko mona byo go zasta w celi. Kady z nas wiedzia, e jeli nie ma Go w celi, to na pewno jest w Kaplicy. Podczas rozmw pyta mnie, czy jestem przygotowany na spotkanie z Bogiem. Odpowiadaem krtko, e nie. On za cigle uwiadamia, ebym by, bo nie wiemy, kiedy nastanie spotkanie z Bogiem. Jestem Bogu wdziczny, e mogem uczestniczy w ceremonii pogrzebowej i osobicie poegna si z Wojtkiem. Na zakoczenie ceremonii byo wiele wiadectw mwionych przez kapanw, ktrzy w Wojtku widzieli wito. Osobicie jednym ze wspbraci mwilimy, gdy Wojtek by wrd nas, e ON JEST WITY, i te nasze sowa potwierdziy si podczas Uroczystoci Pogrzebowej. Bd modli si o to, aby Wojtek zosta wyniesiony na OTARZE."

o.WojciechKowalczyk 2

Poprawiony (sobota, 20 stycznia 2018 00:00)

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa