Komentarze do niedzielnych czytań Bractwa Słowa Bożego

IV Niedziela Wielkiego Postu - 11.03.2018

bractwo slowa.

Pierwsze czytanie: 2 Krn 36, 14-16.19-23

Czterdzieści dni Wielkiego Postu komuś może wydawać się długim okresem, w rzeczywistości jest to jednak krótki odcinek historii naszego życia, szczególnie jeśli spojrzeć na rolę i znaczenie tego okresu liturgicznego dla naszej wiary. Otóż, z powodu niezwykłości wielkopostnego okresu, Kościół stara się wyjść naprzeciw duchowym potrzebom swoich dzieci, między innymi poprzez odpowiedni dobór fragmentów biblijnych, oferowanych podczas liturgii.

Czytany dziś fragment z Drugiej Księgi Kronik stanowi swoiste summarium, w którym w kilku zaledwie wersetach ukazana jest logika historii zbawienia: Bóg nieustannie wychodzi ze swoją miłością do ludzi, zarówno tworzących wspólnotę, jak i do każdego z osobna. Ta miłość zostaje wzgardzona, odrzucona. Człowiek zaślepiony jest swoim egoizmem, zniewolony grzechem. Nie dostrzega miłości Ojca, nie chce jej przyjąć, dla niej żyć. Taka postawa sprowadza nieszczęście na ludzi. Człowiek cierpi, zarówno jako członek wspólnoty, jak i w osobistym życiu. Bóg jednak nie jest mściwy. On na zawsze pozostaje wierny w swojej miłości. I tak jest zawsze, i tak będzie aż do skończenia świata. Świadomość tego jest wielce pomocna w przeżywaniu procesu wiekopostnego nawracania się: ostrzega, poucza, przede wszystkim zaś daje tak bardzo potrzebną nadzieję.

Psalm responsoryjny: Ps 137, 1-2. 3. 4-5. 6

Antyfona psalmu skierowana jest do Kościoła, pomimo iż pierwsze czytanie opowiada o historii ludu Starego Przymierza. W rzeczywistości to jednak Kościół czyta słowo Boże i do niego jest ono skierowane jako nauka, norma, pocieszenie. Tak sformułowany refren responsorium uwydatnia tę prawdę. Treść psalmu natomiast zawiera przeżycia wysiedleńców babilońskich. Z bólem serca wyrażają oni tęsknotę za świętym miastem Jeruzalem, za świątynią - domem Bożym i za samym Bogiem. Dziś w słowach tego psalmu Kościół wyraża podobne odczucia: pragnienie nawrócenia, tęsknotę powrotu do Boga i zamiar świętości życia.

Drugie czytanie: Ef 2, 4-10

W niezbyt długim fragmencie Listu do Efezjan, dwa razy powtarza się wyrażenie: Łaską bowiem jesteście zbawieni. Apostoł Paweł nawiązuje do rzeczywistości, która bardzo mocno zadomowiła się w Piśmie Świętym. Prawie trzysta razy słowo łaska występuje na kartach Biblii we wszystkich odcieniach daru, łaskawości, życzliwości, wierności, z tą samą mniej więcej częstotliwością w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Pierwszy raz to słowo spotykamy w modlitwie Lota (Rdz 19, 19), a po raz ostatni w końcowym wersecie Apokalipsy, a tym samym całej Biblii: Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi (Ap 22, 21). Taki finał zapisanego słowa Bożego jest niezwykle wymowny. Można to odczytać jako przedłużenie lektury Pisma Świętego w nieskończoność, w wieczność. Rzeczywiście łaska naszego Pana nieustannie nam towarzyszy, ciągle jest z nami. Wiedzie nas przez życie zarówno w dni słoneczne, jak i te najbardziej ponure. Ona utrzymuje ten świat w istnieniu i mocno ufamy, że najbardziej doświadczymy jej mocy, kiedy na końcu ziemskiej pielgrzymki staniemy przed naszym Panem i Stwórcą.

Ewangelia: J 3, 14-21

Uczestniczymy medytacyjnie w nocnej rozmowie Jezusa z Nikodemem. Dialog dotyczy tematu wywyższenia Syna Człowieczego. Nikodem wtedy jeszcze nie rozumiał, ale my wiemy, że Jezus miał na myśli własną śmierć na krzyżu. Ukrzyżowanie Bożego Syna było wywyższeniem, dzisiejszym językiem powiedzielibyśmy, wyeksponowaniem miłości Boga do ludzi.

Czytamy ten fragment Ewangelii, rozważamy jego treść w niedzielę, kiedy cała wspólnota Kościoła gromadzi się na Eucharystii, aby wszyscy mogli uświadomić sobie pasyjny charakter przeżywanego obecnie okresu liturgicznego. Ponadto czynimy to na półmetku naszej wielkopostnej drogi. Żywa, nieustanna świadomość cierpienia Bożego Syna, Jego straszliwej śmierci z miłości do nas, jest najlepszą zachętą dla dojrzałego potraktowania podjętej pokuty zmierzającej do nawrócenia.

ks. dr Adam Dynak

Więcej informacji nt. Bractwa Słowa Bożego można znaleźć, "klikając" TUTAJ.

*****************************************************************

III Niedziela Wielkiego Postu - 04.03.2018

Pierwsze czytanie: Wj 20,1-3.7-8.12-17

Dekalog znamy jako katechizmową formułę, którą przypominamy sobie w pacierzu. Są to słowa wyjęte z oprawy historycznej, jak obraz - z ciężkiej, stylowej ramy, która nie pasowałaby do prostych, nowoczesnych mebli. Zapominamy łatwo, że istnieje on i żyje tylko wtedy, gdy pozwolimy mu oddychać atmosferą wolności danej przez Boga. Czym jest Dekalog? Konstytucją danej przez Boga Jego ludowi wolności. Dekalog służy temu, aby wolność ta się nie zdegenerowała, nie wyrodziła w swawolę.

Wolność bowiem nie oznacza braku reguł i zobowiązań, ale otwiera możliwość wyboru podjęcia dobra, wierności mu. Wolność nie jest czymś, co czyni mnie nieosiągalnym dla praw i oczekiwań innych. Nie jest dana po to, by mnie odgrodzić od innych murami egocentryzmu i obojętności. Wręcz przeciwnie: otwiera mi drogę do innych, do tego, co mogę, chcę lub powinienem im dać. Człowiek bez wolności robi tylko to, co musi. Człowiek wolny robi to, co uważa za dobre i co jest jego powinnością. Dekalog stoi na straży naszej wolności, dlatego zaczyna się od przypomnienia wyjścia z domu niewoli.

Dawcą i sprawcą wolności jest Bóg. Ten sam, który dał przykazania. Bóg, którego sprawiedliwość objawia Jego miłosierdzie. Bez Boga byłyby to tylko dość banalne nakazy i zakazy. Ich waga i piękno polegają na tym, że droga zwykłej, ludzkiej uczciwości: poszanowania życia, prawdy, więzów rodzinnych, własności prowadzi nas do Boga i do komunii z Nim.

Psalm responsoryjny: Ps 19,8-9.10-11

Doskonałość prawa Pańskiego nie zależy od mnogości norm, od ich szczegółowości. Jego wielkość polega na tym, że wiąże duszę z Bogiem. Prawo jest wielkie dopiero wtedy, gdy wypisane jest w sercu człowieka, gdy błyszczy w jego życiu, prowadzi go przez świat. Wtedy lśni blaskiem złota i rozlewa się słodyczą miodu.

Drugie czytanie: 1 Kor 1,22-25

Czego szukamy? Znaków, które dadzą nam pewność, że idziemy w dobrą stronę, nie błądzimy, nie mylimy się. Szukamy mądrości, która będzie dla nas wewnętrzną busolą. W tym poszukiwaniu Bóg stawia nam przed oczy krzyż Jezusa Chrystusa, a dokładniej - Jego samego ukrzyżowanego za nas. On jest wyznacznikiem tego, co mądre i ważne dla Boga. Dlatego pokazuje nam miłość bez granic i warunków wstępnych. Ale nie tylko pokazuje, lecz przede wszystkim zaprasza nas do niej. Zaproszenie to ma wiele poziomów: przyjęcie tej miłości (dać się kochać), przejęcie się nią (przyswoić ją sobie jako postawę życiową), przekazanie jej (kochanie innych tak, by starać się naśladować miłość Boga).

Ewangelia: J 2,13-25

Synoptycy umieszczają oczyszczenie świątyni przed męką Jezusa, natomiast w Ewangelii według św. Jana jest to wydarzenie, które ma miejsce zaraz po pierwszym znaku dokonanym przez Jezusa. Cała Jego publiczna działalność przebiega w tym opowiadaniu w kontekście boju o to, czym jest świątynia. Dla polemistów Jezusa przybytkiem Boga jest ten wspaniały, budowany przez czterdzieści lat, którego pomysłodawcą i budowniczym był Herod Wielki, władca opętany zbrodnią, lękiem przed utratą władzy, podejrzliwością. To miejsce, o władzę nad którym toczyły się polityczne boje z użyciem intryg i korupcji. Oczywiście nie miało to wpływu na szczerość modlących się i składających ofiary. Ale ich cześć wobec Boga i miłość do Niego przesączały się przez ten brudny filtr ludzkich egoizmów i zbrodni. Jezus chce przypomnieć, że mostem, po którym idą Bóg i człowiek, by się spotkać, nie musi być kamienny most kompleksu świątynnego. Jest nim przede wszystkim żywe i czyste człowieczeństwo Jezusa Chrystusa.

Jezus zna każdego człowieka. Zna mnie, przeczytał mnie jak książkę: drukowane rzędy liter, odręczne notatki na marginesach, zapiski na kawałku pustej strony. Co robię, by poznać Jezusa?

o. dr hab. Waldemar Linke CP

Więcej informacji nt. Bractwa Słowa Bożego można znaleźć, "klikając" TUTAJ.

*****************************************************************

ks. Mateusz Nycz

Poprawiony (sobota, 10 marca 2018 22:27)

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież