Sobota, 23.06.2018 r.

 

Pierwsze czytanie: 2 Krn 24, 17-25

Znw Stary Testament kae nam zastanowi si nad paradoksami ludzkich wyborw. Wczoraj usyszelimy histori upadku Atalii i osadzenia na tronie Joasza. Pikna historia tryumfu sprawiedliwoci nad niegodziwoci. Pismo wite opowiada, co byo dalej. Lud Izraela zapomnia o dobrodziejstwach Pana Boga i wrci do kultu bokw, a ten sam krl Joasz kaza zabi kapana Zachariasza, syna czowieka, ktry wprowadzi go na tron! Jake krtka jest pami ludzka i jake krucha jest ludzka wdziczno! Podobnie postpi aposto Judasz, ktry zapomnia o cudach i dobrodziejstwach Pana Jezusa, wydajc Go wrogom. Znak dla nas, jak wana jest PAMI o Panu Bogu i wielkich dzieach, ktrych On dokona w naszym yciu. Ta pami moe uchroni nas od grzechu, gdy pojawia si znuenie w yciu duchowym. Owo znuenie kae szuka pociechy gdzie indziej, czsto w amaniu przykaza Boych oraz skania do pychy. Joasz, kiedy wielki krl, teraz wielki zbrodniarz, zapomnia o Bogu i sprawi, e nieszczcie spado na cay nard. Uwaajmy na siebie, bo i my moemy doprowadzi do szkody siebie i ludzi wok nas.

 

Psalm responsoryjny: Ps 89,4-5.29-34

Psalm ten kontynuuje  temat  obietnicy Boej danej  Dawidowi. Bg zawsze zachowa wierno dla Dawida, ale bdzie kara przewinienia jego potomkw. Dynastia jednak  przetrwa. Jak pisalimy wczeniej, spenienie tej obietnicy dokonao si w Jezusie Chrystusie. Jak zatem rozumie sowa o karze za grzechy dla potomkw Dawida? Mog oznacza dowiadczenia, jakie Bg zsya na czonkw Kocioa, aby zrozumieli swoje ze postpowanie i odwrcili si od niego. Skoro bowiem Koci jest Mistycznym Ciaem Chrystusa, a Chrystus jest potomkiem Dawida i Nowym Dawidem, to my te moemy si uwaa za czonkw krlewskiej dynastii, z jej obietnicami i konsekwencjami.

 

Ewangelia: Mt 6,24-34

Pan Jezus nadal zachca nas do ufnoci w opatrzno Boga. Ta ufno jest przeciwiestwem  ycia opartego na Mamonie, czyli na  pienidzach i dobrach materialnych, ktrych si le uywa lub ktre si niegodziwie zdobywa. Znowu pojawia si pytanie: czy mamy si nie przejmowa tym, e s  rachunki do zapacenia i zakupy do zrobienia? Mamy si tym przejmowa, ale we waciwej kolejnoci: najpierw Bg, pniej troski tego wiata. Genialnie uchwyci ten problem w. Ignacy z Loyoli: Gdy si modlisz, to mdl si tak, jakby wszystko zaleao od Boga, a gdy dziaasz, to dziaaj tak, jakby wszystko zaleao od ciebie. Nic doda, nic uj.

ks. Mateusz Oborzyski

 
Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa