1 VII - WITO NAJDROSZEJ KRWI
PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

Krwi Jezusa

Do czasu reformy kalendarza liturgicznego po Soborze Watykaskim II w dniu 1 lipca obchodzona bya w caym Kociele uroczysto Najdroszej Krwi Chrystusa. Obecnie obchd ten zosta w Kociele powszechnym zczony z uroczystoci Najwitszego Ciaa Chrystusa (zwan popularnie Boym Ciaem), a jako odrbne wito zachowa si jedynie - na zasadzie pewnego przywileju - w niektrych zgromadzeniach, m.in. ojcw pasjonistw.

W Zgromadzeniu Mki Jezusa Chrystusa wito to jest celebrowane od 1773 roku. Naboestwo do Najdroszej Krwi spotykamy u w. Pawa od Krzya i pierwszych pasjonistw, zwaszcza u w. Wincentego Marii Strambiego, ktry je pogbi i rozpowszechni, piszc nawet ksieczk na miesic powicony Najdroszej Krwi.

Dzisiejsze wito oraz cay miesic lipiec - szczeglnie dedykowany adoracji Najdroszej Krwi Paskiej - s zacht, by kontemplowa Krew Jezusa i odkrywa jej niezwyk, odkupiecz moc oraz dostrzega w niej rdo naszej nadziei i zbawienia. Niech ten czasletniegowypoczynku bdzie zarazem okazj do rozwaania momentw przelania Krwi przez Chrystusa zawartych w liturgii, w Pimie w. czy w wiadectwie mczennikw oraz do uczczenia tej tajemnicy poprzez jak najczstsze jednoczenie si z Jezusem w Komunii witej.

Zachcamy, by przez cay lipiec odmawia Litani oraz inne modlitwy do Najdroszej Krwi Chrystusa. W lipcu w naszym kociele codziennie po Mszy w. o g. 18,00 bdziemy odmawia Litani do Najdroszej Krwi Chrystusa. Zapraszamy do wsplnej i indywidualnej modlitwy!

Krwi Jezusa2

Historia naboestwa do Najdroszej Krwi Paskiej siga pocztkw chrzecijastwa. Znajduje ono sweuzasadnienie w Pimie witym, gdzie wychwalana jest krew mczennikw, a przede wszystkim krew Jezusa Chrystusa. Po raz pierwszy Pan Jezus przela j przy obrzezaniu. W Ogrodzie Oliwnym poci si krwawym potem (k 22, 44). Nader obficie pyna ona przy biczowaniu i koronowaniu cierniem, a take przy ukrzyowaniu. Kiedy onierz przebi Jego bok, "natychmiast wypyna krew i woda" (J 19, 24).

I wanie te ww. siedem momentw przelewania krwi przez Jezusa znazo swe odzwierciedlenie w specjalnej modlitwie, ktra powstaa na kanwie objawie, jakie miaa w. Brygida.Boski Zbawiciel zoy w. Brygidzie obietnic udzielania wielu ask osobom, ktre bd odmawia codziennie7 x "Ojcze nasz" i 7 x "Zdrowa Maryjo" na Cze Jego Drogocennej Krwi, dodajc jeszcze nastpujce modlitwy:

Tajemnica pierwsza -Obrzezanie Pana Jezusa

Ojcze Przedwieczny Boe, przez Najwitsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruj Tobie pierwsze rany, pierwsze boleci i pierwsze przelanie Najwitszej Krwi Pana Jezusa na pokut za moje i wszystkich ludzi grzechy modoci, na zapobieganie pierwszych grzechw cikich a szczeglnie w moim pokrewiestwie.

Ojcze Nasz... Zdrowa Maryjo...

Tajemnica druga -Krwawy pot Pana Jezusa

Ojcze Przedwieczny Boe, przez Najwitsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruj Tobie t okrutn Mk Serca Pana Jezusa na Grze Oliwnej, kad kropl Krwi z Krwawego Potu na pokut za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca na zapobieganie tym grzechom, na zwikszenie Mioci Boej i Mioci blinich naszych.

Ojcze Nasz... Zdrowa Maryjo...

Tajemnica trzecia -Biczowanie Pana Jezusa

Ojcze Przedwieczny Boe, przez Najwitsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruj Tobie te tysic Ran o okrutnej Boleci i Drogocenn Krew Pana Jezusa spowodowan biczowaniem, na pokut za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca i nieczystoci, na zapobieganie tym grzechom i na zachowanie niewinnoci a zwaszcza w moim pokrewiestwie.

Ojcze Nasz... Zdrowa Maryjo...

Tajemnica czwarta -Cierniem koronowanie Pana Jezusa

Ojcze Przedwieczny Boe, przez Najwitsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruj Tobie Rany, Boleci i Drogocenn Krew Pana Jezusa z Koronowania Cierniem na pokut za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy umysu, na zapobieganie tym grzechom, na rozpowszechnianie Krlestwa Chrystusowego na ziemi.

Ojcze Nasz... Zdrowa Maryjo...

Tajemnica pita -Dwiganie krzya

Ojcze Przedwieczny Boe, przez Najwitsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruj Tobie t okrutn mk Pana Jezusa i Jego Drogocenn Krew na pokut za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy, za bunt przeciw Twoim witym Postanowieniom, przeciw wszystkim innym grzechom i na ubaganie prawdziwej mioci do Krzya.

Ojcze Nasz... Zdrowa Maryjo...

Tajemnica szsta -Ukrzyowanie Pana Jezusa

Ojcze Przedwieczny Boe, przez Najwitsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruj Tobie Twojego Boskiego Syna na Krzyu, Jego przybicie do Krzya, Jego podniesienie na Krzyu, Jego wite Rany na Rkach, Nogach i Boku, Jego Drogocenn Krew, ktra wylaa si za nas, Jego skrajn bied, Jego posuszestwo i bezkrwawe odnawianie si witych Ran Jego we wszystkich Mszach witych na ziemi - na pokut za skaleczenie witych zakonnych lubowa i regu, na zadouczynienie za wszytkie moje i wszystkich ludzi caego wiata grzechy, za chorych i umierajcych, za kapanw i laikat, za yczenie i proby Ojca witego, za odnow rodzin chrzecijaskich, za umocnienie w wierze, za Ojczyzn moj i jedno rodzin i narodw, jedno Kocioa w Chrystusie, jak i za dusze w Czycu cierpice i te ktre znikd ratunku nie maj.

Ojcze Nasz... Zdrowa Maryjo...

Tajemnica sidma -Otworzenie witego Boku Pana Jezusa

Ojcze Przedwieczny Boe, przez Najwitsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi racz przyj Otworzenie witego Boku i Serca Pana Jezusa Chrystusa za potrzeby Kocioa witego i na pokut za moje i wszystkich ludzi grzechy. Racz przyj T Drogocenn Najwitsz Krew i Wod, ktra zostaa przelana z Rany Boku i Boskiego Serca Pana Jezusa i racz nam by askawy i miosierny. O Przenajwitsza Krwi Chrystusa, racz oczyci mnie i wszystkich ludzi od wasnych i obcych win grzechowych, o Przenajwitsza Wodo z Najwitszego Boku i Serca Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, racz uwolni mnie i wszystkich ludzi od kar za grzechy i racz ugasi mnie i wszystkim biednym duszom pomie czycowy. Amen.

Ojcze Nasz... Zdrowa Maryjo...

Modlitwa: Panie i Boe Nasz, racz nie kara nas za grzechy nasze wedug witej Sprawiedliwoci Twojej, ale racz nam by askawym wedug Wielkiego Miosierdzia Twego. Panie Jezu, ktry konae na Krzyu za nas, zanurz w Swoim Najwitszym Konaniu na wieki nasz dusze, abymy dostpili zbawienia przez Najwitsz Agoni Twoj.
Uwielbiam Ci, Ojcze, przez Miosierdzie Syna Twego. Jezu Miosierny Boe, wierz w Ciebie i ufam dobroci Twojej teraz i zawsze i na wieki wiekw. Amen.

Krwi Jezusa3

Serdeczne naboestwo do Krwi Pana Jezusa mieli - poza w. Brygid -takeinni wici redniowiecza. Poczone ono byo z naboestwem do Ran Pana Jezusa, a zwaszcza do Rany Jego boku. Wyrniali si tym naboestwem: w. Bernard, w. Anzelm i w. Bonawentura. Uwaano, e jak Boe Ciao jest rozwiniciem treci Wielkiego Czwartku, tak uroczysto Najdroszej Krwi Jezusa bya jakby przedueniem Wielkiego Pitku.

wito to ustanowi dopiero w roku 1849 papie Pius IX i wyznaczy jego obchody na pierwsz niedziel lipca, a cay miesic mia by powicony rozwaaniu tej tajemnicy. Papie w. Pius X przenis wito na dzie 1 lipca. Papie Pius XI podnis je do rangi wit pierwszej klasy (1933) na pamitk dziewitnastu wiekw, jakie upyny od przelania za nas Najwitszej Krwi.Gorcym naboestwem do Najdroszej Krwi wyrnia si take papie w. Jan XXIII. On to zatwierdzi "Litani do Najdroszej Krwi Pana Jezusa" oraz zachca do tego kultu.

Wspomnia o tym w. Jan Pawe II w swoim rozwaaniuprzed modlitw "Anio Paski" w dniu 1 lipca 2001 roku:

"Dzi zaczyna si lipiec, miesic, ktry zgodnie z ludow tradycj powicony jest kontemplacji Najwitszej Krwi Chrystusa, niezgbionej tajemnicy mioci i miosierdzia.
W dzisiejszej liturgii aposto Pawe w Licie do Galatw stwierdza, e "ku wolnoci wyswobodzi nas Chrystus" (Ga 5, 1). Ta wolno ma bardzo wysok cen: jest ni ycie, krew Odkupiciela. Tak! Krew Chrystusa jest cen, ktr Bg zapaci, aby wyzwoli ludzko z niewoli grzechu i mierci.
Krew Chrystusa jest niezbitym dowodem mioci niebieskiego Ojca do kadego czowieka, bez adnego wyjtku.
Wszystko to bardzo jasno wyrazi b. Jan XXIII, ktry otacza Krew Pask wielkim naboestwem, wyniesionym z domu, gdzie sysza w dziecistwie, jak rodzina odmawiaa litanie jej powicone. Jako papie napisa list apostolski wzywajcy do krzewienia tego kultu (Inde a primis, 30 czerwca 1959 r.) i zachci wiernych do rozwaania nieskoczonej wartoci tej Krwi, "ktrej jedna kropla moe wybawi cay wiat od wszelkiej winy" (hymn Adoro Te devote)."

Poniej umieszczamy tre wspomnianej litanii i zachcamy do jej odmawiania:

Litania do Najdroszej Krwi Chrystusa Pana

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usysz nas. Chryste, wysuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boe, zmiuj si nad nami.
Synu, Odkupicielu wiata, Boe, zmiuj si nad nami.
Duchu wity, Boe, zmiuj si nad nami.
wita Trjco, Jedyny Boe, zmiuj si nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Sowa Boego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrjcu spywajca na ziemi, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, tryskajca przy biczowaniu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, broczca spod cierniowej korony, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przelana na krzyu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zapato naszego zbawienia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, bez ktrej nie ma przebaczenia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ktra poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zdroju miosierdzia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zwyciajca ze duchy, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, mstwo Mczennikw, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawcw, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, rodzca Dziewice, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ostojo zagroonych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ochodo pracujcych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pociecho paczcych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujcych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, otucho umierajcych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pokoju i sodyczy serc naszych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zadatku ycia wiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchani czycowej, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wszelkiej chway i czci najgodniejsza, wybaw nas.

Baranku Boy, ktry gadzisz grzechy wiata, przepu nam, Panie.
Baranku Boy, ktry gadzisz grzechy wiata, wysuchaj nas, Panie.
Baranku Boy, ktry gadzisz grzechy wiata, zmiuj si nad nami.

K. Odkupie nas, Panie, Krwi swoj.

W. I uczynie nas krlestwem Boga naszego.

Mdlmy si: Wszechmogcy, wieczny Boe, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowie Odkupicielem wiata i Krwi Jego dae si przebaga, daj nam, prosimy, godnie czci zapat naszego zbawienia i dziki niej doznawa obrony od za doczesnego na ziemi, abymy wiekuistym szczciem radowali si w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Poprawiony (czwartek, 28 czerwca 2018 19:12)

 

dodawanie komentarzy zablokowane.

Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa