104. WIATOWY DZIE MIGRANTA I UCHODCY
ORDZIE PAPIEA FRANCISZKA
ucieczkadoegiptu5

W drug niedziel po uroczystoci Objawienia Paskiego- ktra w br. przypada w dn. 14 stycznia -w Kociele katolickim obchodzony jest "wiatowy Dzie Migranta i Uchodcy"; w 2018 roku bdzie to miao miejsce ju po raz 104."Jest on pomylany jako odpowiednia okazja dla pobudzenia wsplnot chrzecijaskich do odpowiedzialnoci wobec braci migrantw oraz do obowizku wspdziaania w rozwizywaniu ich rnorakich problemw" - czytamy w instrukcji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantw i Podrujcych z 1978 r.

Warto pamita, e ju w pierwszych dniach ycia Chrystusa w. Rodzina w obawie przed przeladowaniem Heroda musiaaucieka za granic, do Egiptu - w ten sposb Jezus, Maryja i Jzef dowiadczaj losu wygnacw, uchodcw, emigrantw. Dlatego z blem ledzimy w ostatnich latach dramatyczne losy uchodcw chrzecijaskich z ogarnitych wojnami i terroryzmem krajw islamskich, ktrzy przeywaj rwnie trudne chwile, jak wita Rodzina. Mdlmy si za nich - szczeglnie dzisiaj - by ich wiar umacnia Duch w., a ich nadzieja czerpaa si z przykadu witej Rodziny na uchodstwie, patrzcej z ufnoci w przyszo i przekonanej, e Bg nigdy jej nie opuszcza.

Z kolei w ostatnich latach z niepokojem nasuchujemy docierajcych do nas wieci o fali migracyjnej szturmujcej Europ. Niepewno co do intencji tych uchodcw potguj kolejne zamachy terrorystyczne, akty gwatu i zamieszki ogarniajce nasz kontynent. Tym bardziej raz jeszcze zachcamy do modlitwy o pokj na wiecie oraz w intencji wszystkich zmuszonych do opuszczenia swych domostw.

ucieczkadoegiptu7

Przy okazji wiatowego Dnia Migranta i Uchodcy warto szerzej przedstawi uruchomiony w padzierniku 2016 r. na prob Konferencji Episkopatu Polski przez Caritas Polska program "Rodzina Rodzinie", ktrego celem jest wsparcie rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii przez osoby, rodziny, wsplnoty, parafie, diecezje oraz zgromadzenia zakonne w Polsce. Ta pomoc przyja spersonalizowan form, bo - jak wskazuje Papie Franciszek - uchodcy to nie liczby, tylko osoby, ktre maj twarze, imiona i historie ycia i odpowiednio do tego naley ich traktowa. Std te zamys, by konkretne nasze rodziny czy wsplnoty parafialne wspieray konkretne rodziny syryjskie. Za porednictwem Caritas w Syrii i w Libanie nasza pomoc dociera do potrzebujcych Syryjczykw w Aleppo w Syrii, uchodcw z Syrii w Libanie i ubogich Libaczykw dotknitych kryzysem uchodczym. Od padziernika pomoc objto ju ponad 150 rodzin syryjskich poszkodowanych w wyniku dziaa wojennych.

Kade rodowisko, wsplnota czy osoba indywidualna moe wesprze rodziny syryjskie i libaskie. Na stronie internetowej: www.rodzinarodzinie.caritas.pl przedstawione s opisy rodzin oczekujcych wsparcia. W zalenoci od moliwoci finansowych mona obj pomoc rodzin indywidualnie lub udzieli wsparcia caociowego we wsplnocie rodzinnej czy parafialnej - skadajc si na pokrycie miesicznego budetu rodziny syryjskiej. Program zakada wspieranie zdeklarowan kwot pienidzy konkretnej rodziny przez okres szeciu miesicy.

rodzina rodzinie 2

Liczb migrantw w caym wiecie szacuje si na ok. 200 mln, w tym najwicej - 56 mln - w Europie. Drugie miejsce zajmuje Azja - 50 mln, a trzecie - Ameryka Pnocna, gdzie jest ich 41 milionw. Krajem majcym najwysz w skali wiatowej liczb migrantw s Stany Zjednoczone. Jest ich tam 35 mln i pochodz z 40 rnych krajw, w tym najwicej - bo a 9 mln - z Meksyku. Polskich migrantw jest w USA prawie p miliona.

Wojny, przeladowania religijne, narodowociowe i etniczne oraz terror to najbardziej tragiczne przyczyny, dla ktrych ludzie opuszczaj swj dom rodzinny i ojczyzn w poszukiwaniu lepszego bytu. Liczn rzesz stanowi te ci, ktrzy migruj ze wzgldw ekonomicznych, naukowych, rodzinnych czy zdrowotnych.

Przebywajcy w Polsce imigranci bez wzgldu na przynaleno religijn otrzymuj za porednictwem Caritas pomoc materialn i prawn. Chocia tylko niecae 4% imigrantw to katolicy, wszyscy mog liczy na opiek duszpastersk Kocioa, np. w prowadzonych przez Caritas kilkubiurach pomocy dla migrantw i uchodcw.W parafiach coraz czciej sprawowane s te Msze w. w jzykach obcych.

Migracje to znak dzisiejszych czasw. Obejmuje wszystkie pastwa - zarwno kraje pochodzenia migrantw, jak i kraje tranzytowe i docelowe. Zjawisko to staje si dramatycznym wyzwaniem zarwno dla politykw i ekonomistw, jak i dla socjologw i demografw. Dotyczy milionw ludzi i jest rwnie wyzwaniem, ktre Koci, sucy caej ludzkoci, musi podj i sprosta w ewangelicznym duchu mioci.

O tym wyzwaniu pisze papie Franciszek w swoim ordziu na 104. wiatowy Dzie Migranta i Uchodcy AD 2018 zatytuowanym: "Przyjmowa, chroni, promowa i integrowa imigrantw i uchodcw". Poniej zamieszczamy jego tre.

papiezfranciszek

Ordzie papiea Franciszka na
wiatowy Dzie Migranta i Uchodcy 2018 r.

"Przyjmowa, chroni, promowa i integrowa imigrantw i uchodcw"

Drodzy bracia i siostry!

"Przybysza, ktry si osiedli wrd was, bdziecie uwaa za obywatela. Bdziesz go miowa jak siebie samego, bo i wy bylicie przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bg wasz!" (Kp 19,34).

W pierwszych latach mojego pontyfikatu wielokrotnie wyraaem szczeglny niepokj z powodu smutnej sytuacji wielu imigrantw i uchodcw uciekajcych od wojny, przeladowa, klsk ywioowych i ubstwa. Jest to niewtpliwie "znak czasw", ktry staraem si odczyta, proszc o wiato Ducha witego poczwszy od mojej wizyty na Lampedusie 8 lipca 2013 roku. Ustanawiajc now Dykasteri ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego, chciaem, aby szczeglna sekcja, umieszczona tymczasowo pod moim bezporednim kierownictwem, wyraaa trosk Kocioa wobec imigrantw, osb przesiedlonych, uchodcw i ofiar handlu ludmi.

Kady cudzoziemiec, ktry puka do naszych drzwi jest okazj do spotkania z Jezusem Chrystusem, utosamiajcym si z cudzoziemcem przyjtym lub odrzuconym kadej epoki (por. Mt 25,35.43). Pan powierza macierzyskiej mioci Kocioa kad osob ludzk zmuszon do opuszczenia swojej ojczyzny w poszukiwaniu lepszej przyszoci [1]. Troska taka musi by wyraona w sposb konkretny na kadym etapie dowiadczenia migracyjnego: od wyruszenia w drog, od pocztku do koca. To wielka odpowiedzialno, ktr Koci pragnie dzieli ze wszystkimi wierzcymi oraz ludmi dobrej woli, ktrzy s powoani do odpowiedzi na wiele wyzwa stawianych przez wspczesn migracj z wielkodusznoci, skwapliwie, mdrze i dalekowzrocznie, kady wedug swoich moliwoci.

W tym kontekcie pragn potwierdzi, e "nasza wsplna odpowied mogaby by osnuta na czterech czasownikach: przyjmowa, chroni, promowa i integrowa" [2].

Biorc pod uwag obecny scenariusz, przyjcie oznacza przede wszystkim zapewnienie imigrantom i uchodcom szerszych moliwoci bezpiecznego i legalnego wjazdu do krajw przeznaczenia. W zwizku z tym podany jest konkretny wysiek, by zwikszy i uproci przyznawanie wiz humanitarnych oraz w celu czenia rodzin. Jednoczenie chciabym, aby znacznie wicej krajw przyjo programy sponsorowania prywatnego i wsplnotowego, otwierajc korytarze humanitarne dla najbardziej naraonych uchodcw. Stosowne byoby midzy innymi zapewnienie specjalnych wiz tymczasowych dla osb uciekajcych przed konfliktami do krajw ssiednich. Odpowiednim rozwizaniem nie s kolektywne i arbitralne wydalenia imigrantw i uchodcw, szczeglnie gdy s one dokonywane do krajw, ktre nie mog im zagwarantowa poszanowania godnoci i praw podstawowych [3]. Raz jeszcze podkrelam znaczenie zapewnienia imigrantom i uchodcom odpowiedniego i godnego zakwaterowania. "Programy przyjmowania rozproszonego, ju realizowane w rnych miejscowociach, zdaj si natomiast uatwia spotkanie osobowe, umoliwia lepsz jako usug i dawa wiksze gwarancje sukcesu" [4]. Zasada centralnego miejsca osoby ludzkiej, mocno potwierdzona przez mojego umiowanego poprzednika Benedykta XVI [5], zobowizuje nas do przedkadania zawsze bezpieczestwa osobistego ponad bezpieczestwo narodowe. W zwizku z tym konieczne jest odpowiednie formowanie personelu odpowiedzialnego za kontrole graniczne. Sytuacja imigrantw, ubiegajcych si o azyl i uchodcw, wymaga, aby zapewniono im bezpieczestwo osobiste i dostp do usug podstawowych. W imi fundamentalnej godnoci kadej osoby naley podj wysiki, by opowiada si za rodkami alternatywnymi wobec pozbawienia wolnoci osb, ktre bez pozwolenia wkraczaj na terytorium pastwa [6].

Drugi czasownik, chroni, wyraa si w caej serii dziaa w obronie praw i godnoci imigrantw i uchodcw, niezalenie od ich statusu migracyjnego [7]. Taka ochrona zaczyna si w ojczynie i polega na przedstawieniu pewnych i powiadczonych informacji przed wyjazdem oraz ich ochronie przed praktykami nielegalnej rekrutacji [8]. Powinna by ona kontynuowana, w miar moliwoci, w kraju imigracji, zapewniajc imigrantom odpowiedni pomoc konsularn, prawo do zachowywania zawsze przy sobie swoich dokumentw tosamoci, rwnego dostpu do wymiaru sprawiedliwoci, moliwo otwierania rachunkw bankowych i gwarancj minimalnego realnego utrzymania. Zdolnoci i umiejtnoci imigrantw, osb ubiegajcych si o azyl i uchodcw, jeli zostan waciwie rozpoznane i docenione, stanowi prawdziwe bogactwo dla przyjmujcych ich wsplnot [9]. Z tego wzgldu chciabym, aby szanujc ich godno przyznawano im swobod ruchw w kraju przyjmujcym, moliwo pracy oraz dostp do rodkw telekomunikacyjnych. Dla tych, ktrzy decyduj si na powrt do ojczyzny, podkrelam stosowno rozwijania programw reintegracji zawodowej i spoecznej. Midzynarodowa Konwencja Praw Dziecka stanowi uniwersaln podstaw prawn dla ochrony imigrujcych niepenoletnich. Naley unika wobec nich jakiejkolwiek formy pozbawienia wolnoci z powodu ich statusu migracyjnego. Trzeba natomiast zapewni im regularny dostp do nauczania podstawowego i redniego. Podobnie, konieczne jest zapewnienie legalnego pobytu, a do osignicia penoletnioci i moliwoci kontynuowania nauki. Dla maoletnich pozbawionych opieki lub oddzielonych od rodziny wane jest zapewnienie programw opieki tymczasowej lub opieki zastpczej [10]. Respektujc powszechne prawo do obywatelstwa, powinno by ono uznane i odpowiednio powiadczone wszystkim chopcom i dziewcztom w chwili urodzenia. Stanowi bezpastwowoci, w jakim znajduj si niekiedy imigranci i uchodcy, mona atwo zapobiec poprzez "ustawodawstwo narodowe zgodne z podstawowymi zasadami prawa midzynarodowego" [11]. Status migracyjny nie powinien ogranicza dostpu do narodowych systemw opieki zdrowotnej i systemw emerytalnych, a take do przekazywania ich skadek w przypadku repatriacji.

Promowa to przede wszystkim stara si, aby wszyscy migranci i uchodcy, jak i spoecznoci, ktre ich przyjmuj, byli w stanie realizowa si jako osoby we wszystkich wymiarach stanowicych czowieczestwo wedug planu Stwrcy [12]. Pord tych wymiarw naley uzna nalene znaczenie wymiaru religijnego, zapewniajc wszystkim cudzoziemcom obecnym na danym terytorium swobod wyznawania i praktykowania religii. Wielu uchodcw i migrantw posiada umiejtnoci, ktre naley odpowiednio powiadczy i doceni.

Poniewa "ludzka praca ze swej natury powinna narody jednoczy" [13], zachcam do stara, by krzewiono integracj spoeczn i zawodow migrantw i uchodcw, zapewniajc wszystkim - w tym osobom ubiegajcym si o azyl - moliwo pracy, kursw jzykowych i aktywnoci obywatelskiej, a take odpowiedniej informacji w ich jzykach ojczystych. W przypadku migrantw niepenoletnich, ich zaangaowanie w aktywno pracownicz musi by regulowane, tak aby zapobiec wyzyskowi i zagroeniom dla ich prawidowego rozwoju. W 2006 roku, Benedykt XVI podkreli, e w kontekcie migracyjnym w rodzinie "zawiera si bogactwo kultury ycia i przyczynia si ona do integracji wartoci" [14]. Zawsze naley wspiera jej integracj, uatwiajc czenie rodzin - w tym dziadkw, rodzestwa i wnukw - nigdy nie uzaleniajc tego od wymaga ekonomicznych. W odniesieniu do migrantw, uchodcw i azylantw w sytuacjach niepenosprawnoci naley zapewni wiksz uwag i wsparcie. Uznajc wprawdzie godne pochway dotychczasowe wysiki wielu krajw w zakresie wsppracy midzynarodowej i pomocy humanitarnej, pragn, by w rozdzielaniu takiej pomocy brano pod uwag potrzeby (na przykad opieki medycznej i spoecznej oraz edukacji) krajw rozwijajcych si, przyjmujcych ogromne strumienie uchodcw i migrantw oraz aby do adresatw tej pomocy wczano podobnie spoecznoci lokalne znajdujce si w sytuacji niedostatku materialnego i saboci [15].

Ostatni czasownik, integrowa, naley do poziomu szansy ubogacania midzykulturowego zrodzonego przez obecno imigrantw i uchodcw. Integracja nie jest "asymilacj, ktra prowadzi do zniszczenia albo wymazania z pamici wasnej tosamoci kulturowej. Kontakt z drugim czowiekiem pozwala raczej odkry jego 'sekret', otworzy si na niego, aby przyj to, co jest w nim wartociowe, a w ten sposb przyczyni si do lepszego poznania kadego. Jest to proces dugotrway, ktrego celem jest takie ksztatowanie spoeczestw i kultur, aby coraz bardziej staway si odzwierciedleniem wielorakich darw, jakimi Bg obdarza ludzi" [16]. Proces ten mona przyspieszy poprzez przyznanie obywatelstwa niezalenie od wymogw ekonomicznych i jzykowych oraz nadzwyczajnej procedury regulowania w przypadku imigrantw, ktrzy mog poszczyci si dugim pobytem w kraju. I znowu kad nacisk na konieczno krzewienia w moliwie najlepszy sposb kultury spotkania, mnoc moliwoci wymiany midzykulturowej, dokumentujc i upowszechniajc dobre praktyki integracji i rozwijajc programy majce na celu przygotowanie spoecznoci lokalnych do procesw integracyjnych. Chc podkreli szczeglny przypadek cudzoziemcw zmuszonych do opuszczenia kraju imigracji z powodu kryzysw humanitarnych. Osobom tym trzeba zapewni odpowiednie wsparcie dla repatriacji i programy reintegracji pracowniczej w ojczynie.

Zgodnie ze swoj tradycj duszpastersk, Koci jest gotw aktywnie zaangaowa si w realizacj wszystkich proponowanych powyej inicjatyw, ale aby uzyska podane rezultaty niezbdny jest wkad wsplnoty politycznej oraz spoeczestwa obywatelskiego, kade zgodnie z waciw im odpowiedzialnoci.

Podczas szczytu Organizacji Narodw Zjednoczonych, ktry odby si w Nowym Jorku 19 wrzenia 2016 r., przywdcy wiatowi jasno wyrazili gotowo podejmowania wysikw na rzecz migrantw i uchodcw, aby ocali ich ycie i chroni ich prawa, dzielc t odpowiedzialno na poziomie globalnym. W tym celu pastwa czonkowskie zobowizay si do sporzdzenia i zatwierdzenia do koca 2018 dwch umw globalnych (Global Compacts), jednej powiconej uchodcom oraz jednej dotyczcej migrantw.

Drodzy bracia i siostry, w wietle uruchomienia tych procesw najblisze miesice stanowi doskona okazj do zaprezentowania i wspierania konkretnych dziaa, w ktrych chciaem omwi cztery czasowniki. Zachcam was zatem do skorzystania z kadej okazji, aby podzieli si tym ordziem ze wszystkimi uczestnikami ycia politycznego i spoecznego, ktrzy s zaangaowani - albo zainteresowani uczestnictwem - w procesie prowadzcym do zatwierdzenia dwch umw globalnych.

Dzisiaj, 15 sierpnia, obchodzimy uroczysto Wniebowzicia Najwitszej Maryi Panny. Matka Boa dowiadczya na sobie trudw wygnania (por. Mt 2,13-15), z mioci towarzyszya drodze Syna a po Kalwari, a teraz uczestniczy na wieki w Jego chwale. Jej macierzyskiemu wstawiennictwu zawierzamy nadzieje wszystkich migrantw i uchodcw wiata oraz pragnienia przyjmujcych ich wsplnot, abymy wszyscy zgodnie z najwaniejszym przykazaniem Boym nauczyli si kocha bliniego, obcego, jak siebie samego.

Watykan, 15 sierpnia 2017
Uroczysto Wniebowzicia Najwitszej Maryi Panny

FRANCISZEK

[1] Por. PIUS XII, Konst. Ap. Exsul Familia, Cz. I, I.

[2] Przemwienie do uczestnikw VI Midzynarodowego Forum "Migracje i pokj", 21 lutego 2017, L'Osservatore Romano, wyd. pl. 3-4 (391)/2017 s. 20.

[3] Por. Intervento dell'Osservatore permanente della Santa Sede alla 103? Sessione del Consiglio dell'OIM, 26 novembre 2013.

[4] Przemwienie do uczestnikw VI Midzynarodowego Forum "Migracje i pokj". s. 21.

[5] Por. BENEDYKT XVI, Enc. Caritas in veritate, 47.

[6] Por. Intervento dell'Osservatore Permanente della Santa Sede alla XX Sessione del Consiglio dei Diritti Umani, 22 giugno 2012.

[7] Por. BENEDYKT XVI, Enc. Caritas in veritate, 62.

[8] Por. PAPIESKA RADA DS. DUSZPASTERSTWA MIGRANTW I PODRӯUJCYCH, Instr. Erga migrantes caritas Christi, 6.

[9] Por. BENEDETTO XVI, Discorso ai partecipanti al VI Congresso Mondiale per la pastorale dei Migranti e dei Rifugiati, 9 novembre 2009.

[10] Por. Tene, Ordzie na wiatowy Dzie Migranta i Uchodcy (2010); OSSERVATORE PERMANENTE DELLA SANTA SEDE, Intervento alla XXVI Sessione Ordinaria del Consiglio per i Diritti dell'Uomo sui diritti umani dei migranti, 13 giugno 2014.

[11] PAPIESKA RADA DS. DUSZPASTERSTWA MIGRANTW I PODRӯUJCYCH I PAPIESKA RADA COR UNUM, Przyjcie Chrystusa w uchodcach i przymusowo przesiedlonych, 2013, 70.

[12] Por. PAWE VI, Enc. Populorum progressio, 14.

[13] JAN PAWE II, Enc. Centesimus annus, 27.

[14] BENEDYKT XVI, Ordzie na wiatowy Dzie Migranta i Uchodcy 2007; L'Osservatore Romano, wyd. pl. 1(289)/2007, s. 4.

[15] PAPIESKA RADA DS. DUSZPASTERSTWA MIGRANTW I PODRӯUJCYCH I PAPIESKA RADA COR UNUM, Przyjcie Chrystusa w uchodcach i przymusowo przesiedlonych, 2013, 30-31.

[16] JAN PAWE II, Ordzie na wiatowy Dzie Migranta i Uchodcy 2005 r.; L' Osservatore Romano, wyd. pl. 3(271)/2005, s. 7.

Poprawiony (sobota, 13 stycznia 2018 23:00)

 

dodawanie komentarzy zablokowane.

Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa