Komentarze do niedzielnych czytań Bractwa Słowa Bożego

V Niedziela Wielkiego Postu - 18.03.2018

bractwo slowa.

Pierwsze czytanie: Jr 31, 31-34

W odczytanym fragmencie Księgi Jeremiasza usłyszeliśmy zapowiedź przymierza Boga z ludźmi, ale jakże odmiennego od tego, które wcześniej zawarł z Noem, Abrahamem czy z Mojżeszem na Górze Synaj. Poprzednie posiadało swoją zewnętrzną symbolikę, rodzaj widzialnej pieczęci, w postaci łuku tęczy, obrzezania czy baranka paschalnego. Ze względu na popełnione grzechy i odstępstwa narodu wybranego utraciło jednak swą moc. Konieczne było nowe, oparte na odwiecznej miłości Boga Stwórcy do człowieka i wyryte w jego sercu jako symbolu woli, pragnienia i rozumienia. Nowe Przymierze jest o wiele doskonalsze. Nie da się go złamać, bo ludzkie serca ulegną przemianie, ponieważ odtąd będzie w nich wypisane Prawo Boże.

Wszystko, co Izraelici uczynili w przeszłości, zdecydowanie przemawiało przeciwko tak wielkiemu aktowi łaski ze strony Najwyższego. Pan, w swym niezmiernym miłosierdziu, odpuścił Izraelowi jego grzechy. Obiecał powstanie królestwa, opartego na Nowym Przymierzu, zapowiadającym przyjście Mesjasza jako Pasterza odrodzonego narodu.

Obietnica Nowego Przymierza odnosi się również do nas, bowiem przez odkupieńczą śmierć Syna Bożego na krzyżu, odpuszczenie win i obietnicę zbawienia, wszyscy jesteśmy jego uczestnikami. To Przymierze zostało przypieczętowane już nie krwią zwierząt, lecz Krwią Chrystusa, którą przelał dla zbawienia ludzkości, dla naszego zbawienia.

Psalm responsoryjny: Ps 51, 3-4.12-13.14-15

Uważany za jeden z najpiękniejszych psalmów pokutnych w Psałterzu psalm 51 jest z jednej strony wyrazem pokory i skruchy w związku z popełnionymi nieprawościami, z drugiej zaś - pochwałą Bożego Miłosierdzia, miłości i przebaczenia.

Dawid przyznaje się przed Panem do popełnienia ciężkiego grzechu. Dopuścił się cudzołóstwa z żoną jednego ze swych żołnierzy, którego potem wysłał na pewną śmierć na polu bitwy. Haniebnymi czynami złamał aż cztery przykazania Boże. W jego słowach słyszymy odwołanie do grzechu pierworodnego dla podkreślenia nicości i grzeszności, która przenika całą ludzką egzystencję od narodzin do śmierci. Psalm jest swoistym sądem nad samym sobą, głęboką analizą własnej ułomności. Mówi o grzechu i pokucie, ale jest również przeniknięty ogromną wiarą w to, że Pan ma moc odpuszczania win i nie odrzuca od siebie nikogo, nawet najbardziej zatwardziałego grzesznika, jeśli ten zrozumie swój grzech i wyrazi szczerą, głęboką skruchę. Psalmista ma świadomość własnej niedoskonałości, ale wierzy w możliwość uzyskania Bożego przebaczenia. Wychwala bezgraniczne Boże Miłosierdzie.

Święty Jan Paweł II, podczas audiencji generalnej 24 października 2001 roku, nazwał ten psalm najgłębszą medytacją nad winą i łaską.

Drugie czytanie: Hbr 5, 7-9

Fragment Listu do Hebrajczyków wprowadza nas w tajemnicę Paschalnej Ofiary Syna Bożego. Chrystus, Najwyższy Kapłan, złożył ofiarę z siebie za nas wszystkich, aby wyprosić dla nas odkupienie i przebaczenie, wypełniając obietnice Ojca. Dzięki Chrystusowi wszyscy staliśmy się narodem wybranym i uczestnikami Nowego Przymierza. Zobowiązuje to nas do trwania przy Chrystusie, niezależnie od okoliczności, w odpowiedzi na Ofiarę, jaką złożył na krzyżu, i cierpienie, jakiego się podjął, aby odkupić całą ludzkość. Jego posłuszeństwo w przyjęciu cierpienia i męczeńskiej śmierci jest dla nas drogowskazem na drodze do Ojca. Poprzez uległość i posłuszeństwo wobec woli Najwyższego, Chrystus uczy nas, jaką postawę życiową przyjąć, jak traktować nasze własne dramaty, rozumieć sens cierpienia oraz tajemnicę śmierci.

"W cierpieniu może wziąć górę rozgoryczenie, ale ważne jest, by zachować milczenie, pozostając przed Bogiem. (...) Gdy ciało jest poddane próbie, jest to uprzywilejowany czas, żeby przyjrzeć się tajemnicy naszego krótkiego życia, które nieubłaganie zdąża ku śmierci." (Kardynał Robert Sarah, Nicolas Diat "Moc Milczenia").

Ewangelia: J 12, 20-33

Jesteśmy dziś świadkami uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. W tłumie, wiwatującym na Jego cześć, dostrzegamy grupę Greków, która z wielkim zainteresowaniem obserwuje rozgrywające się wydarzenia i pragnie poznać bliżej ich głównego bohatera. Grecy, wyznawcy pogańskich bóstw, poszukujący definicji prawdy, dobra i piękna, proszą o możliwość rozmowy z Jezusem, pragnąc poznać głoszoną przez Niego naukę. Nie przez przypadek są świadkami tych wydarzeń. Święty Jan Ewangelista chce nam przez to powiedzieć, że odkupienie i zbawienie dotyczy wszystkich ludzi, bez względu na pochodzenie i wyznawaną wiarę.

Poprzez przypowieść o ziarnie pszenicy wrzuconym w ziemię, Chrystus wprowadza nas w tajemnicę swojej Śmierci. Zapowiada wielkie paschalne wydarzenie, które odmieni dzieje świata i całej ludzkości. Jak ziarno, wrzucone w ziemię, przynosi plon, tak Śmierć Chrystusa jest początkiem nowego życia dla nas wszystkich. To moment, w którym otwiera się nowa rzeczywistość, rozpoczyna nowa era w dziejach świata. Jeden Człowiek umiera za innych, aby mogli oni dostąpić zbawienia. Cytując świętego Atanazego, jednego z Ojców Kościoła: "Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się bogiem" i mógł żyć wiecznie.

Teresa Pieczyńska

Więcej informacji nt. Bractwa Słowa Bożego można znaleźć, "klikając" TUTAJ.

*****************************************************************

IV Niedziela Wielkiego Postu - 11.03.2018

Pierwsze czytanie: 2 Krn 36, 14-16.19-23

Czterdzieści dni Wielkiego Postu komuś może wydawać się długim okresem, w rzeczywistości jest to jednak krótki odcinek historii naszego życia, szczególnie jeśli spojrzeć na rolę i znaczenie tego okresu liturgicznego dla naszej wiary. Otóż, z powodu niezwykłości wielkopostnego okresu, Kościół stara się wyjść naprzeciw duchowym potrzebom swoich dzieci, między innymi poprzez odpowiedni dobór fragmentów biblijnych, oferowanych podczas liturgii.

Czytany dziś fragment z Drugiej Księgi Kronik stanowi swoiste summarium, w którym w kilku zaledwie wersetach ukazana jest logika historii zbawienia: Bóg nieustannie wychodzi ze swoją miłością do ludzi, zarówno tworzących wspólnotę, jak i do każdego z osobna. Ta miłość zostaje wzgardzona, odrzucona. Człowiek zaślepiony jest swoim egoizmem, zniewolony grzechem. Nie dostrzega miłości Ojca, nie chce jej przyjąć, dla niej żyć. Taka postawa sprowadza nieszczęście na ludzi. Człowiek cierpi, zarówno jako członek wspólnoty, jak i w osobistym życiu. Bóg jednak nie jest mściwy. On na zawsze pozostaje wierny w swojej miłości. I tak jest zawsze, i tak będzie aż do skończenia świata. Świadomość tego jest wielce pomocna w przeżywaniu procesu wiekopostnego nawracania się: ostrzega, poucza, przede wszystkim zaś daje tak bardzo potrzebną nadzieję.

Psalm responsoryjny: Ps 137, 1-2. 3. 4-5. 6

Antyfona psalmu skierowana jest do Kościoła, pomimo iż pierwsze czytanie opowiada o historii ludu Starego Przymierza. W rzeczywistości to jednak Kościół czyta słowo Boże i do niego jest ono skierowane jako nauka, norma, pocieszenie. Tak sformułowany refren responsorium uwydatnia tę prawdę. Treść psalmu natomiast zawiera przeżycia wysiedleńców babilońskich. Z bólem serca wyrażają oni tęsknotę za świętym miastem Jeruzalem, za świątynią - domem Bożym i za samym Bogiem. Dziś w słowach tego psalmu Kościół wyraża podobne odczucia: pragnienie nawrócenia, tęsknotę powrotu do Boga i zamiar świętości życia.

Drugie czytanie: Ef 2, 4-10

W niezbyt długim fragmencie Listu do Efezjan, dwa razy powtarza się wyrażenie: Łaską bowiem jesteście zbawieni. Apostoł Paweł nawiązuje do rzeczywistości, która bardzo mocno zadomowiła się w Piśmie Świętym. Prawie trzysta razy słowo łaska występuje na kartach Biblii we wszystkich odcieniach daru, łaskawości, życzliwości, wierności, z tą samą mniej więcej częstotliwością w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Pierwszy raz to słowo spotykamy w modlitwie Lota (Rdz 19, 19), a po raz ostatni w końcowym wersecie Apokalipsy, a tym samym całej Biblii: Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi (Ap 22, 21). Taki finał zapisanego słowa Bożego jest niezwykle wymowny. Można to odczytać jako przedłużenie lektury Pisma Świętego w nieskończoność, w wieczność. Rzeczywiście łaska naszego Pana nieustannie nam towarzyszy, ciągle jest z nami. Wiedzie nas przez życie zarówno w dni słoneczne, jak i te najbardziej ponure. Ona utrzymuje ten świat w istnieniu i mocno ufamy, że najbardziej doświadczymy jej mocy, kiedy na końcu ziemskiej pielgrzymki staniemy przed naszym Panem i Stwórcą.

Ewangelia: J 3, 14-21

Uczestniczymy medytacyjnie w nocnej rozmowie Jezusa z Nikodemem. Dialog dotyczy tematu wywyższenia Syna Człowieczego. Nikodem wtedy jeszcze nie rozumiał, ale my wiemy, że Jezus miał na myśli własną śmierć na krzyżu. Ukrzyżowanie Bożego Syna było wywyższeniem, dzisiejszym językiem powiedzielibyśmy, wyeksponowaniem miłości Boga do ludzi.

Czytamy ten fragment Ewangelii, rozważamy jego treść w niedzielę, kiedy cała wspólnota Kościoła gromadzi się na Eucharystii, aby wszyscy mogli uświadomić sobie pasyjny charakter przeżywanego obecnie okresu liturgicznego. Ponadto czynimy to na półmetku naszej wielkopostnej drogi. Żywa, nieustanna świadomość cierpienia Bożego Syna, Jego straszliwej śmierci z miłości do nas, jest najlepszą zachętą dla dojrzałego potraktowania podjętej pokuty zmierzającej do nawrócenia.

ks. dr Adam Dynak

Więcej informacji nt. Bractwa Słowa Bożego można znaleźć, "klikając" TUTAJ.

*****************************************************************

ks. Mateusz Nycz

Poprawiony (niedziela, 18 marca 2018 00:11)

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież