Strona gwna > Informacje o sakramentach > Informacje o sakramentach

Informacje o sakramentach

Sakrament Chrztu witego

1. Rodzice maj si  zatroszczy, aby chrzest dziecka odby si w pierwszych tygodniach ycia lub bez zwoki, gdy dziecku zagraa mier.

2. Chrzest dziecka ma si odby w kociele parafialnym miejsca zamieszkania rodzicw dziecka. Chrzest z innej parafii moe si odby na podstawie pisemnej zgody wasnego proboszcza.

3. Do godnego ochrzczenia dziecka wymaga si, "aby istniaa uzasadniona nadzieja, e dziecko bdzie wychowane po katolicku; jeli jej zupenie nie ma, chrzest naley odoy zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiajc rodzicw o przyczynie" (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan.868 2).

4. Chrzest zgasza matka, ojciec lub prawny opiekun dziecka. W kancelarii naley przedstawi:
a) odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC;
b) wiadectwo lubu kocielnego rodzicw dziecka (jeli lub odby si w innej parafii; 
c) zawiadczenie o chrzestnych od ich wasnego proboszcza, e mog peni obowizek chrzestnych (jeli mieszkaj w innej parafii).

5. Wymagania, aby kto mg peni obowizek chrzestnego:
a) ukoczone 16 lat (ks. Proboszcz moe dla wanej przyczyny z tego wymagania zwolni); 
b) katolik, bierzmowany, ktry prowadzi ycie zgodnie z zasadami wiary i obowizku, ktry ma przyj;
c) modzie szkolna przedstawia zawiadczenie o uczszczaniu na katechez.

6. Chrzest osoby dojrzaej odbywa si po odpowiednim pouczeniu o prawdach wiary i obowizkach chrzecijaskich oraz po przejciu praktyki ycia chrzecijaskiego w katechumenacie.

7. Chrzty w naszej parafii odbywaj si w Wielkanoc, Boe Narodzenie oraz w kad niedziel o g.13,00.

8. Przygotowanie katechetyczno-liturgiczne rodzicw i chrzestnych odbywa si w czwartek przed chrztem o godzinie 19:00 w sali w. Pawa od Krzya.


Warunki jakim powinni odpowiada rodzice chrzestni wg Kodeksu Prawa Kanonicznego :

Kanon 872

Przyjmujcy chrzest powinien mie, jeli to moliwe, chrzestnego. Ma on dorosemu towarzyszy w chrzecijaskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawi do chrztu oraz pomaga, eby ochrzczony prowadzi ycie chrzecijaskie odpowiadajce przyjtemu sakramentowi i wypenia wiernie zczone z nim obowizki.

Kanon 873

Naley wybra jednego tylko chrzestnego lub chrzestn, albo dwoje chrzestnych.

Kanon 874

1. Do przyjcia zadania chrzestnego moe by dopuszczony ten, kto:

1. jest wyznaczony przez przyjmujcego chrzest albo przez jego rodzicw, albo przez tego, kto ich zastpuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencj penienia tego zadania;

2. ukoczy 16 lat, chyba e biskup diecezjalny okreli inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, e suszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjtku;

3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyj ju sakrament Najwitszej Eucharystii oraz prowadzi ycie zgodne z wiar i odpowiadajce funkcji, jak ma peni;

4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5. Nie jest ojcem lub matk przyjmujcego chrzest.

2. Ochrzczony, nalecy do niekatolickiej wsplnoty kocielnej, moe by dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako wiadek chrztu.

Sakrament Maestwa

1. Wymagania wobec narzeczonych, ktrzy chc zawrze sakrament maestwa:
a) stan wolny;
b) ukoczone 18 lat dla mczyzny i 18 lat dla kobiety;
c) przygotowanie katechetyczne:

- ukoczenie katechezy szkolnej w zakresie maturalnym lub ukoczenie katechezy przedmaeskiej oraz potwierdzenie konsultacji w poradni rodzinnej; 

- z katechezy przedmaeskiej organizowanych w naszej parafii  (w terminach ogaszanych) lub mona korzysta w dowolnej parafii

2. Trzy miesice przed lubem naley zgosi si do kancelarii parafialnej miejsca zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej (w tej parafii, w ktrej ma by lub) celem spisania protokou badania kanoniczno-duszpasterskiego z nastpujcymi dokumentami:
a) odpis aktu chrztu (metryka chrztu; jest wana przez 3 miesice od daty wystawienia) z wypisem o przyjciu sakramentu bierzmowania.
b) dowd osobisty
c) wiadectwo ukoczenia nauki religii (maturalnej) lub katechezy przedmaeskiej;
d) wdowcy: akt zgonu poprzedniego wspmaonka.

3. Prawo Kanoniczne postanawia (kan. 1071), e nie mona bez zezwolenia ordynariusza miejsca asystowa przy maestwie, ktre nie moe by uznane lub zawarte wedug prawa pastwowego i przy maestwie osoby, ktr wi naturalne obowizki wobec innej strony lub wobec dzieci, wynikajce z poprzedniego zwizku.

4. Po zakoczeniu przygotowania do lubu i wygoszeniu zapowiedzi, lub moe odby si, za zgod wasnego proboszcza, poza miejscem zamieszkania (na podstawie licencji).

5. Przy lubie potrzebne s dwie dorose osoby, jako wiadkowie (z dowodami osobistymi).

6. witynia nie jest miejscem przyjmowania ycze po lubie.

7. Fotografowanie i filmowanie naley wczeniej uzgodni z duszpasterzem.

Zgodnie z nowym prawem "Konkordatowym" sakrament maestwa moe by jednoczenie kontraktem cywilnym, a kapan asystujcy przy lubie moe peni funkcj urzdnika pastwowego. Po zoeniu przysigi maeskiej nowoecy i wiadkowie podpisuj dokumenty pastwowe, ktre zanoszone s do Urzdu Stanu Cywilnego. Jeli kto sobie yczy, moe  zawiera  lub wedug "starego" systemu, tzn. najpierw odby lub cywilny w Urzdzie Stanu Cywilnego, a pniej w kociele zawrze sakramentalny zwizek maeski.

Pogrzeb katolicki

Pogrzeb katolicki (kocielny) przysuguje zmaremu chrzecijaninowi, ktry prowadzi ycie katolickie. Nie mona pochowa po katolicku: notorycznych odstpcw od wiary, heretykw, schizmatykw i jawnych grzesznikw, chyba, e przed mierci okazali znaki pokuty, skruchy.

W kancelarii parafialnej zmarego naley okaza:
1. odpis Aktu Zgonu z USC;
2. kartk z biura cmentarza dla kocioa odprawiajcego naboestwo pogrzebowe lub z cmentarzy nie kocielnych, kwit opaty za grb;
3. potwierdzenie przyjtych przed zgonem sakramentw, jeli zmary by w nie zaopatrzony.

Kady wierny, albo ci, do ktrych naley troska o pogrzeb zmarego, mog wybra inny koci na pogrzeb ni wasny koci parafialny zmarego. Potrzebna jest jednak zgoda zarzdzajcego tym kocioem oraz zawiadomienie wasnego proboszcza (w kancelarii naley przedstawi pismo od wasnego proboszcza do parafii pogrzebu).

Msza wita pogrzebowa jest odprawiana po pogrzebie w dni powszednie g.17,30, w moliwie najbliszym czasie.

Zamawianie Mszy w.

1. Msza w. jest "szczytem i rdem" caego kultu Boego. W zwizku z jej szczegln rol sprawujemy j czsto w rnych intencjach jako "Msze w. dzikczynne", "Msze w. za zmarych", "Msze w. w intencjach ywych" i inne. Nie jest rzecz wskazan czy Mszy w. za zmarych i ywych. Wskazane jest zamwienie Mszy w. z okazji rnych rocznic np.: "18 rocznicy urodzin", "Jubileuszu maestwa", "okrgych rocznic urodzin ". Rwnie w szczeglnych momentach dla rodziny np.: "O szczliwy przebieg operacji matki", "O pomylne zdanie egzaminu dojrzaoci", "O szczliwe rozwizanie dla ony". Take rne grupy parafian lub organizacje mog si jednoczy we wsplnej modlitwie zamawiajc Msz w. w intencji np.: "Czonkw ywego Raca", "Rodziny Matki Piknej Mioci", "Czcicieli Miosierdzia Boego", a mieszkacy bloku, zakadu lub firmy w intencji ..., np. chorej osoby. Naley unika wymieniania zbyt wielu nazwisk osb, za ktre chcemy ofiarowa Msz w.

2. W miar moliwoci na Mszy w. powinni by obecni zamawiajcy j lub grupa powizana z przedstawion intencj (rodzina zmarego, czonkowie grupy parafialnej, przyjaciele jubilata).

3. Chwalebn jest rzecz przystpi do Komunii w., by w sposb peny uczestniczy w Eucharystii.

4. Naley si liczy z faktem, e niekiedy terminy Mszy w. s ograniczone. Trzeba wic wczeniej uda si do kancelarii parafialnej i zamwi Msz w. lub zarezerwowa termin. 

5. Zamwi Msz w. mona w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzdowania lub w zakrystii w dni powszednie lub w niedziel po Mszach w. porannych lub popudniowych

6. W naszej parafii przyjmujemy Msze w. tzw. "Gregoriaskie". Jednak prosimy duo wczeniej konsultowa si w kancelarii lub zakrystii, by odpowiednio zaplanowa godziny sprawowania tych Mszy w.

Inne sprawy kancelaryjne

Do I Komunii w. dzieci przygotowywane s w II klasie Szkoy Podstawowej. W naszej parafii za t grup odpowiedziali s katecheci uczcy w szkoach.
Do Sakramentu Bierzmowania modzie przygotowuje si w III klasie gimnazjum. Za t grup odpowiedzialny jest o. Hieronim Skrzypek. Spotkania odbywaj si w pierwsz niedziel miesica po Mszy w. o 13:00.

"Wypominki" to nazwa specjalnego naboestwa za zmarych, podczas ktrego wyczytywana jest lista imion lub nazwisk zamarych osb, ktre chcemy poleca Bogu. Istniej tzw. "Wypominki roczne" i "Wypominki listopadowe". W naszym kociele "Wypominki roczne" odbywaj si w kad niedziel przed Msz w. o  godz. 8:30 i o godz.10:00. Natomiast "Wypominki na Msze w. listopadow" codziennie przez miesic w czasie modlitwy wiernych na Mszy w. o godzinie 18:00. Nazwiska osb zmarych naley napisa czytelnie na kartce i wraz z dobrowoln ofiar przynie do kancelarii lub do zakrystii w kad niedziel w listopadzie danego roku po Mszy w.


Poprawiony (czwartek, 04 kwietnia 2013 12:14)

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa